Globalizacja

Globalizacja - złożony proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, ludzi, technologii i towarów a także przenikania się kultur i wzmożonej intensyfikacji zależności między krajami.

Spis treści

Globalizacja a zarządzanieZjawisko globalizacji jest stosunkowo nowe i z tego powodu nie doczekało się jeszcze fachowego i teoretycznego opisu, choć sam termin mocno zakorzenił się zarówno w literaturze fachowej, jak i języku potocznym.

Czynniki wpływające na powstanie i rozwój zjawiska globalizacji

  • czynniki technologiczne - zalicza się do nich upowszechnienie komputerów, telefonii komórkowej, internetu, łączności satelitarnej;
  • czynniki polityczne - zmiany ustrojowe (np. rozpad ZSRR i reformy w krajach postsowieckich);
  • czynniki ekonomiczne - rozwój korporacji międzynarodowych, giełd, zmniejszenie protekcjonizmu w handlu.


Charakterystyka

Wpływ globalizacji na procesy zarządzania firmą szczególnie widać z kolei w zarządzaniu, jednym z kluczowych zasobów, czyli zasobami ludzkimi. Firmy, które stają się organizacjami o charakterze globalnym muszą bowiem dostosować swoje procedury do możliwości i wymagań, jakie stawia rynek międzynarodowy. Wobec tego firmy, opracowując swoją strategię globalną, muszą brać pod uwagę cztery zagadnienia:
  • stopień zintegrowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) z polityką międzynarodową firmy;
  • politykę zatrudnienia, czyli zakres w jakim pracownicy poszczególnych oddziałów są rekrutowani spośród obywateli kraju pochodzenia firmy, kraju docelowego lub ludźmi z innych krajów;
  • politykę w stosunku do osób pracujących lub mieszkających za granicą;
  • globalne doskonalenie kierownicze.


Globalizacja gospodarki jest zjawiskiem, które wymaga od przedsiębiorców szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym i konkurencyjnym. Firma musi sprawnie budować swoja przewagę konkurencyjną i podejmować działania wobec wyzwań przyszłości i dynamicznie rozwijającego się rynku międzynarodowego.

Zobacz teżBibliografia

  • H. Król, A. Ludwiczyński (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.