Główny księgowy (stanowisko) ang. Chief Accountant, Head Accountant

Ten artykuł dotyczy stanowiska. Zobacz też: Główny księgowy (certyfikat) - III stopień na ścieżce certyfikacji dyplomowanego księgowego.

Główny księgowy – osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj główny księgowy jest zwierzchnikiem pozostałych księgowych w przedsiębiorstwie, a w szczególności księgowych prowadzących rachunkowość finansową (statutową). W prawie polskim nie występuje wymóg posiadania głównego księgowego przez przedsiębiorstwo. Funkcja ta, historycznie bardzo wysoko umiejscowiona w strukturze zarządzania, traci coraz bardziej na znaczeniu, zastępowana przez funkcję kontrolera finansowego, skoncentrowaną znacznie bardziej na kontroli kosztów i wykonaniu budżetów. W wielu przedsiębiorstwach funkcja głównego księgowego zdegradowana została do prowadzenia jedynie rachunkowości statutowej, wynikającej z przepisów prawa, podczas gdy rachunkowość zarządcza oraz raportowanie konsolidacyjne spółki, będącej częścią grupy kapitałowej, prowadzone są przez kontrolera finansowego oraz w niektórych krajach przez dyrektora finansowego.

Spis treści

Obowiązki

Do obowiązków osoby pełniącej funkcję głównego księgowego należy:
 • prowadzenie rachunkowości firmy,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności i kompletności dokumentów oraz zgodności wszelkich operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym,
 • dostarczanie rzetelnej informacji zarządowi firmy o stanie finansowym,
 • nadzorowanie, koordynacja aspektów księgowych spółki,
 • kontrolowanie zgodności zasad prowadzenia księgowości w organizacji z wymogami prawnymi.


Wymagania

Osoba pracująca na stanowisku głównego księgowego w Polsce musi być obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Musi posiadać zdolność do czynności prawnych, a także nie może być skazana za przestępstwa gospodarcze, karne skarbowe, przeciwko działalnościom samorządu terytorialnego i instytucji państwowych lub za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.

Osoba zajmująca stanowisko głównego księgowego musi spełniać jeden z warunków:
 • figurować w rejestrze biegłych rewidentów,
 • posiadać świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • posiadać certyfikat księgowy,
 • ukończyć studia wyższe kierunkowe i odbyć 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyć zawodową, policealną, bądź średnią szkołę kierunkową i odbyć 6-letnią praktykę.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.