Główny Dostawca (PRINCE2) ang. Senior Supplier

Główny Dostawca - rola w Komitecie Sterującym, która dostarcza wiedzy i doświadczenia w zakresie głównych dyscyplin związanych z wytwarzaniem produktów, które projekt ma dostarczyć. Rola ta reprezentuje w projekcie interesy wszystkich tych, którzy zajmują się konstruowaniem, wytwarzaniem, wspomaganiem, zaopatrzeniem i wdrożeniem oraz w niektórych przypadkach także eksploatacją i utrzymaniem produktów projektu. Główny Dostawca odpowiada za jakość produktów dostarczanych przez dostawcę. Jeśli to konieczne, interesy dostawców mogą być reprezentowane w Komitecie Sterującym przez więcej niż jedną osobę.

Zakres obowiązków

Do obowiązków Głównego Dostawcy należy:

  • zapewnienie określenia oczekiwań jakościowych klienta i kryteriów akceptacji dla projektu
  • zapewnienie istnienia specyfikacji pożądanego rezultatu projektu
  • zapewnienie, że wytworzone przez projekt produkty przyniosą oczekiwane rezultaty i sprostają wymaganiom użytkownika
  • zapewnienie realizowania oczekiwanych korzyści (pochodzących z wyników projektu)
  • dokonanie zestawienia rzeczywistych korzyści z prognozowanymi w czasie przeglądów korzyści
  • rozwiązywanie konfliktów dotyczących priorytetów i wymagań użytkownika
  • zapewnienie dostępności wszelkich zasobów użytkownika niezbędnych dla projektu
  • podejmowanie decyzji odnośnie zagadnień przekazanych z niższych szczebli zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony oczekiwanych korzyści
  • udzielanie instrukcji i porad kierownictwu użytkownika we wszelkich sprawach związanych z projektem
  • prezentowanie punktu widzenia użytkownika na temat zaleceń działań następczych
  • sprawowanie nadzoru projektu z punktu widzenia użytkownika


Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.