Funkcja strat Taguchi ang. Taguchi Loss Function

Funkcja strat Taguchi
Technika
Zarządzanie jakością
TwórcaGenichi Taguchi


Funkcja strat Taguchi (funkcja strat jakości) – Metoda, której główna idea polega na takim dopasowaniu procesów produkcyjnych i produktów do tzw. krzywych jakości, aby straty były jak najmniejsze.

Spis treści

Charakterystyka

Największy udział w stratach globalnych jakości mają te ujawniające się po dłuższym okresie, związane z niezadowoleniem konsumentów, utratą rynku, wzrostem zapasów, spadkiem wydajności, itp. W celu ich oszacowania stosowana jest funkcja strat jakości. Sposób, w jaki jest określana funkcja strat, zależy od typu charakterystyki jakości.

Na charakterystyki funkcjonalne produktu oddziałują dwa rodzaje czynników:
  • sterowalne, które mogą być w łatwy sposób skontrolowane i utrzymywane,
  • zakłócające, których kontrola jest trudna, a często wręcz niemożliwa.
Działania te w każdym przypadku są bardzo kosztowne.

Czynniki zakłócające

Wyodrębnić można trzy podstawowe typy zakłóceń:
  • zakłócenia zewnętrzne (ang. outer noise), np. wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych i środowiska,
  • zakłócenia wewnętrzne (ang. inner noise), np. proces starzenia się maszyn i tolerancje wskaźników procesu powodujące pogarszanie się jakości,
  • zakłócenia pomiędzy produktami (ang. between products noise), które są spowodowane niedoskonałościami w procesach wytwarzania i powodują odchylenia pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami produktu.


Czynniki zakłócające są odpowiedzialne za powstawanie odchyleń charakterystyk funkcjonalnych od wartości pożądanych. Ponieważ kontrola tych czynników jest kosztowna, często wręcz niemożliwa, w metodzie Taguchi nie dąży się do ich identyfikacji, a następnie kontroli, lecz wybiera się takie wartości dla czynników sterowalnych, aby produkt lub proces był najmniej czuły na zmiany czynników zakłócających. Zamiast poszukiwać i eliminować przyczyny, dąży się do oddalania lub redukowania oddziaływania tych przyczyn. Tego typu postępowanie pozwala na stworzenie produktu odpornego na zakłócenia.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.