Fundacja MSSF Przekierowano ze strony: Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ang. International Financial Reporting Standards Foundation, IFRS Foundation

MSSF
fundacja
ang. International Financial

Reporting Standards Foundation
język roboczyangielski
Strona internetowa
Fundacja MSSF (Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) - organizacja pozarządowa, której celem jest przede wszystkim opracowywanie, zgodnie z interesem publicznym, wysokiej jakości, zrozumiałych i możliwych do wyegzekwowania globalnych standardów rachunkowości. Nakładając wymóg zamieszczania w sprawozdaniach finansowych oraz innych formach sprawozdawczości finansowej przejrzystych i porównywalnych informacji.

W Polsce z Fundacją MSSF na mocy umów licencyjnych współpracuje SKwP, które wydaje Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w autoryzowanym polskim przekładzie.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.