Fluktuacja pracowników

Fluktuacja pracowników – płynność kadr, przemieszczanie się pracowników organizacji. Ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym czasie.

Spis treści

CharakterystykaFluktuacja załogi to nic innego jak płynności kadr. Sprowadza się do odchodzenia z zakładu pracy jednych pracowników, a przyjmowaniu innych. Każde odejście pracownika może mieć charakter dobrowolny lub niedobrowolny.

 • Odejście dobrowolne - spowodowane rezygnacją pracownika. Wpływają na to takie czynniki jak: atmosfera w pracy, więzi między przełożonym i współpracownikami, czy chociażby pojawienie się nowej możliwości pracy- takiej, która przyniesie nam większe korzyści np. lepsze wynagrodzenie;
 • Odejście niedobrowolne - odejście niezależne od samego pracownika, lecz wynikające z przepisów, woli przełożonych bądź niespodziewanych wydarzeń. Zaliczamy tutaj:
  • zwolnienie pracownika spowodowane m.in. redukcją personelu;
  • likwidację danego stanowiska pracy;
  • wygaśnięcie umowy, która była podpisana na czas określony;
  • zwolnienie dyscyplinarne;
  • rezygnację pod przymusem;
  • realizację jakiegoś przedsięwzięcia;
  • starzenie się pracownika;
  • przejście na emeryturę bądź rentę;
  • choroba bądź śmierć pracownika.

Alokacja pracowników! Osobny artykuł: Przemieszczenia pracowników.

Charakter fluktuacji kadr me też proces alokacji pracowników. Jest to rozmieszczenie pozyskanych pracowników. Szczegółowo jednak rozpoznając czym jest alokacja możemy powiedzieć, że jest to proces przemieszczania pracowników w ramach organizacji. Działaniami personalnymi, mającymi charakter alokacji pracowników są:
 • Awans - wszelki zmiany formy i warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia na korzystniejsze z punktu widzenia pracownika;
 • Przesunięcia organizacyjne - przemieszczenie w poziomie struktury organizacyjnej firmy, na inne Stanowisko, bez zmiany miejsca w hierarchii organizacyjnej;
 • Degradacja - zmiana formy i warunków zatrudniania oraz płacy na mniej korzystne z perspektywy pracownika.


Znaczenie fluktuacji dla firmyFluktuacja pracowników jest w przedsiębiorstwie zjawiskiem nieuniknionym. Może ona jednak wpływać na nie w sposób pozytywny i negatywny.

Fluktuacja jako zjawisko pozytywne
 • tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, których umiejętności, Kompetencje oraz sposób bycia czy zachowania lepiej odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa;
 • zwolnienie osób, które mają negatywny i szkodliwy wpływ na realizację danego przedsięwzięcia bądź pracę czy zachowanie innych pracowników;
 • ruchliwość pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa (np. związana z awansem) daje im możliwość rozwoju zawodowego. Jest to motywacja do lepszego wywiązywania się z obowiązków i chęci zdobywania nowych umiejętności;
 • niski poziom płynności zatrudnienia świadczy o dobrym systemie zarządzania w organizacji.

Fluktuacja jako zjawisko negatywne

 • koszty jakie ponosi firma w związku ze zwolnieniem pracownika (np. koszty odprawy);
 • koszty jakie ponosi firma w związku z zatrudnieniem nowego pracownika (np. koszty szkoleń), który może okazać się nieodpowiedni na dane stanowisko;
 • brak osoby zatrudnionej na danym stanowisku pracy przyczynia się m.in. do niezrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia w określonym terminie;
 • rutyna, przyzwyczajenie i brak motywacji do działania spowodowane niedokonywaniem przemieszczeń wewnątrz firmy;
 • wysoki poziom wskaźników ruchliwości personelu świadczy o nieprawidłowym zarządzaniu organizacją.


Obliczanie kosztów fluktuacji pracowników sprowadza się do wyznaczenia:
 • kosztów odejścia - w skład których wchodzą m.in.odprawy czy rozmowa z odchodzącym pracownikiem;
 • kosztów zastąpienia - zaliczamy tutaj koszty ogłoszenia o wolnym etacie, rozmowy wstępne, testy kwalifikacyjne czy badania lekarskie;
 • kosztów szkolenia -materiały szkoleniowe, szkolenie w ramach formalnego programu oraz szkolenie w miejscu pracy przez doświadczonego pracownika;
 • różnicy pieniężnej wartości wydajności pracownika odchodzącego z przedsiębiorstwa i pracownika przychodzącego na jego miejsce.


Zobacz też

Bibliografia • A. Pocztowski, A. Miś: Analiza zasobów ludzkich w organizacji, AE Kraków, Kraków 2000
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.