Flota samochodowa ang. Car Fleet

Flota samochodowa (tabor samochodowy) – zespół wszelkich środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa, które mogą służyć różnym celom np. tabor autobusowy, tabor maszyn drogowych.

Spis treści

Uwaga

! Ten artykuł dotyczy floty samochodów osobowych dla kadry kierowniczej, sprzedawców i innych pracowników, wykorzystywanej do przemieszczania się tych pracowników. Zobacz również Zarządzanie taborem - artykuł dotyczący zarządzania środkami transportu w organizacji.

Rodzaje flot

Floty te ze względu na rodzaj samochodu dzielą się na: osobowe i ciężarowe. Istnieje również tabor kolejowy, w skład którego wchodzą: tabor tradycyjny, tabor osobowy i tabor towarowy.

Samochodowy tabor ciężarowy to dwie grupy pojazdów:

 • tabor silnikowy, czyli samochody ciężarowe,
 • tabor bezsilnikowy, czyli przyczepy, naczepy.


Własną flotę można wykorzystywać do realizacji usług związanych z organizowaniem i Transportowaniem dóbr bądź osób, czyli do wykonywania usług spedycyjnych[1]. Typowymi przykładami takich flot są pojazdy, z których korzystają wypożyczalnie samochodów, sieci taksówek, komunikacja publiczna, czy policja. Ponadto, wiele firm kupuje lub leasinguje pojazdy flotowe, aby dostarczać towary do klientów bądź dla przedstawicieli handlowych, którzy podróżują do klientów.

W związku z szybkim rozrostem liczebności taborów samochodowych pojawił się zawód Fleet managera - osoby zajmującej się zarządzaniem flotami samochodów[2].

Sposób finansowania floty

Według najnowszego badania rynku flotowego Barometr CVO 2011, najpopularniejszym sposobem finansowania floty samochodowej jest zakup gotówkowy. Dotyczy to zarówno w Polski (47%), jak i Europy (49%). Kolejno przedsiębiorcy korzystają z leasingu finansowego, kredytu samochodowego oraz leasingu operacyjnego[3].

Zakup floty

Większość przedsiębiorców decyduje się na zakup floty samochodowej. Takie działanie może wiązać się z zaciągnięciem kredytu, który obniża zarówno płynność finansową, jak i zdolność kredytową firmy[4]. Dodatkowo przedsiębiorca bierze na siebie wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem flotą i kontrolowaniem jej ekspolatacji. Zakup taboru samochodowego ma jednak swoje zalety. „Przedsiębiorcom zamierzającym kupić większą partię samochodów wychodzą naprzeciw producenci aut i ich dealerzy ze swoimi programami sprzedaży flotowej. Programy te utworzą dogodne warunki nabycia samochodów za gotówkę lub na kredyt. W tym przypadku można liczyć na upusty obniżające cenę jednostkową samochodu nawet o kilka tysięcy złotych.”[5]

Wynajem długoterminowy

! Osobny artykuł: Outsourcing floty

Jednym ze sposobów finansowania floty jest także jej outsourcing, czyli długoterminowy wynajem (np. usługa full service leasing). Taka forma „przynosi poważne oszczędności, pozwala także na uniknięcie wielu problemów związanych z samodzielnym zarządzaniem własną flotą samochodów.”[6] Outsourcing floty pozwala nie tylko obniżyć koszty administracyjne, ale i rozłożyć koszty korzystania z floty w czasie. Dzięki temu firma jest w stanie przeznaczyć większe środki finansowe na inwestycje w kluczowe aspekty swojej działalności. W ramach tego rozwiązania w kieszeni przedsiębiorcy pozostaje również początkowy wkład finansowy, jaki musiałby ponieść w przypadku zakupu floty samochodowej. Dodatkowo poprawie ulegają jego wskaźniki oceny zdolności kredytowej oraz może liczyć na szereg korzyści podatkowych.[7].

W ramach outsourcingu przedsiębiorca pozbywa się również obowiązku zarządzania flota samochodową. „Co miesiąc lub co kwartał, to zależy od decyzji przedsiębiorcy, otrzymuje on informacje o zużyciu paliwa w odniesieniu do średniej wszystkich użytkowanych samochodów, o przebiegu każdego z pojazdów oraz o dokonywanych naprawach i przestojach.”[8].

Outsourcing floty jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nastawieni są jedynie na użytkowanie floty samochodowej. Jeżeli natomiast, po zakończeniu obowiązywania umowy wynajmu, firma jest zainteresowana zakupem aut, z których korzysta, warto aby podpisała umowę leasingu. „Zdarza się, że umowa najmu uwzględnia opcję zakupu samochodu, ale zazwyczaj jego końcowa wartość, wyceniona w umowie, zbliżona jest do wartości rynkowej, a nie rzeczywistej pojazdu.”[9]

Leasing floty

Leasing to Usługa kompleksowa, w której skład wchodzi również zarządzanie flotą (car fleet management). Dzięki temu Przedsiębiorca nie musi martwić się takimi obowiązkami, jak:
 • serwis pojazdów,
 • wymiana opon,
 • rozliczanie Kosztów zakupu paliwa poprzez karty paliwowe,
 • nieobowiązkowymi Usługami ubezpieczeniowymi (usługi assistance) m.in. naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu itd.,
 • Ubezpieczenie i likwidacja szkód[10].


Przedsiębiorcy korzystają z dwóch rodzajów leasingu:
 • Leasing operacyjny (usługowy): polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy Koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).


 • Leasing finansowy (kapitałowy): polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych Kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to, iż korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka.


Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej – obniża Zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy. Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego Podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Wykorzystywanie pojazdów służbowych do celów prywatnychSamochód firmowy, przekazywany pracownikowi do realizacji obowiązków służbowych, nie zawsze pełni tylko takie funkcje. Zdarza się, że pracownicy wykorzystują pojazdy służbowe do celów prywatnych. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) za odpłatne świadczenie usług uznaje się:
 • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż Działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,
 • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.


Natomiast zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652) powyższego przepisu z ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się, w przypadku:
 • wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku,
 • nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł,
 • po upływie dnia 31 grudnia 2012 roku[11].


Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.), prywatne korzystanie przez pracownika ze służbowych samochodów jest uznawane za dodatkowy Przychód pracownika ze stosunku pracy, który podlega:
 • opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne[12].


Wartość takiego świadczenia trzeba jednak wycenić. Można to zrobić za pomocą przelicznika, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271). Przychodu takiego nie stanowią natomiast przejazdy pracownika z miejsca zamieszkania do pracy i w kierunku przeciwnym.

Zasady związane z prywatnym korzystaniem z aut służbowych należy określić w wewnętrznym regulaminie firmy bądź podpisać z pracownikiem umowę odpłatnego najmu. Może ona przyjąć formę osobnego Dokumentu bądź aneksu do umowy o pracę[13].

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.