Flexicurity

idea socjalna, złoty trójkąt

Flexicurity - socjalny model zatrudnienia, oparty na łatwym procesie zatrudniania oraz zwalniania pracowników przez pracodawcę, a także wysokich zabezpieczeniach socjalnych dla bezrobotnych. Po raz pierwszy wprowadzony w Danii w 1990 r. Termin pochodzi od dwóch angielskich słów: flexibility, czyli elastyczność oraz security oznaczające bezpieczeństwo. Nazwa złoty trójkąt odzwierciedla istotę systemu, będącego połączeniem trzech czynników:
  • elastyczności na rynku pracy;
  • pomocy społecznej;
  • aktywnych polityk rynku pracy wraz z prawami i obowiązkami dla bezrobotnych.

Zalety i wady systemuZalety systemu podkreślane przez jego promotorów:
  • łatwość w podejmowaniu pracy;
  • pracodawca może łatwo pozyskać nowych pracowników;
  • łatwość w poszerzaniu kwalifikacji;
  • system motywujący bezrobotnych do poszukiwania pracy;
  • koncepcja flexicurity zakłada potrzebę uzgodnienia stanowisk związków zawodowych i organizacji pracodawców, tak aby upowszechniać rozwiązania korzystne dla obu stron stosunku pracy i akceptowane przez obie strony;
  • upowszechnia nietypowe formy zatrudnienia;
  • poparcie Unii Europejskiej.


Wady:

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.