Kontroler finansowy Przekierowano ze strony: Financial Control Officer ang. controller, comptroller, financial controller, Financial Control Officer, FCO

Kontroler finansowy – osoba zajmująca się controllingiem. Doradca zarządu, zajmujący się fachową interpretacją wyników, relacji, liczb. Powołuje się go do wyszukiwania odpowiednich dróg wiodących do celów określonych w firmie. Kontroler finansowy zajmuje się przygotowywaniem raportów finansowych podsumowujących i oceniających pozycję finansową przedsiębiorstwa, takich jak Rachunek zysków i strat, Bilans, analizy przyszłych przychodów i rozchodów. Często kontroler finansowy sprawuje nadzór nad rachunkowością, czy audytem.

Spis treści

Funkcje i zadania controllera

Podstawowe zadania kontrolera finansowego obejmują m.in:
  • planowanie: opracowywanie, prowadzenie, planowanie w przedsiębiorstwie dla potrzeb kontroli podejmowanych działań np. budżetowania systemów i procedur,
  • sprawozdawczość i interpretację np. opracowanie systemu przetwarzania danych czy koordynowanie systemów i procedur,
  • ocenę i doradztwo np. doradztwo na rzecz zarządzających wszystkimi projektami firmy,
  • sprawy podatkowe,
  • sprawozdawczość zewnętrzną: nadzór i koordynacja przygotowaniem informacji sprawozdawczej,
  • ochronę majątku np. przez zapewnienie kontroli wewnętrznej,
  • analiza sytuacji gospodarczej np. podejmowanie ciągłych badań gospodarczych czy politycznych warunków otoczenia.


Rola controllera

Rola kontrolera finansowego sprowadza się do kontrolowania bieżącego funkcjonowania systemu controllingu. Kontroler finansowy może przyjmować różne role w organizacji, takie jak np. asystent wykonawczy, którego rola polega na identyfikacji problemu oraz jego rozwiązaniu, dzięki odpowiedniej znajomości sytuacji przedsiębiorstwa. Innym przykładem kontrolera finansowego jest controller moderator - steruje on wszelkimi procesami występującymi w firmie, sprawuje funkcję kierownika projektu.

Często kontroler finansowy jest uniezależniony od takich osób w przedsiębiorstwie jak Chief Accounting Officer (CAO) czy Chief Financial Officer (CFO). W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie, kontroler finansowy zwykle podlega CFO (jeżeli występuje on w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa).

W rozwoju controllingu można zaobserwować główne różnice porównując USA i Europę:
  • kontroler finansowy w USA to osoba stojąca na czele działu finansów i rachunkowości, odpowiedzialna za rachunkowość finansową, kosztów i podatkową, sprawozdawczość, budżetowanie oraz wewnętrzne rewizje. Controlling natomiast to proces pomiaru i monitorowania aktualnych wyników w porównaniu do wcześniej określonych celów, planów, czyli kontrolę.
  • w Europie controlling ma inne znaczenie. Oznacza sterowanie, kierowanie, sposób nadzorowania celowo działającego systemu, ale nie kontrolowanie. W USA jest on określany mianem controllership.


Uwagi

W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, kontrolerzy finansowi zajmują ważne pozycje w ministerstwach czy władzach federalnych. Nazywani są tam comptrollerami, chociaż termin ten ma zastosowanie w tych krajach również w przypadku kontrolerów pracujących dla prywatnych przedsiębiorstw.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

controlling.info.pl - polski portal z dziedzin: controlling, budżetowanie, rachunkowość zarządcza i finanse.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.