Fazy konfliktu

Fazy konfliktu - etapy sporu odznaczające się pewnymi charakterystycznymi cechami.

CharakterystykaRóżne typy konfliktów mogą charakteryzować się odmiennym przebiegiem. W konfliktach krótkotrwałych kolejne fazy następują szybko, a nawet pojawić się mogą trudności z ich wydzieleniem. W konfliktach długotrwałych przejście z jednego stadium w kolejne dokonuje się często niepostrzeżenie.

Wyodrębnianie niekiedy różne typy konfliktów społecznych mogą być ujmowane jako odmienne fazy tego samego procesu. Przykładem jest podział na konflikty ukryte i jawne (otwarte). Bardzo często konflikt ukryty (latentny) jest tylko początkową fazą procesu, który później, w stadium następnym, przekształca się w konflikt otwarty. Ujęciu takiemu nie przeczy okoliczność, że niektóre konflikty nie wchodzą poza tę pierwszą fazę. W podobny sposób potraktować można konflikty żywiołowe i regulowane. Te dwa typy konfliktu uznać można za odmienne fazy jednego procesu. Fazy te się w sposób nieustanny przeplatać.

Podejście takie widoczne jest w propozycji Louisa Pondy'ego, który wyodrębnił pięć faz konfliktu, mogących w istocie stanowić odrębne formy tego zjawiska:
  • konflikt ukryty;
  • konflikt postrzegany;
  • konflikt odczuwany;
  • konflikt otwarty (manifest);
  • zakończenie konfliktu.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.