Europejskie Ramy Kwalifikacji Przekierowano ze strony: European Qualifications Framework ang. European Qualifications Framework, EQF

Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywa Unii Europejskiej wiążąca systemy edukacji krajów, mająca na celu zrozumienie zdobytych kwalifikacji w różnych państwach europejskich. Celem Ram jest promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie. Europejskie Ramy Kwalifikacji działają jak przyrząd do tłumaczenia. Poszczególne osoby i pracodawcy mogą używać EQF do lepszego zrozumienia i porównania poziomów kwalifikacji różnych państw, różnej edukacji i systemów szkoleniowych. Od 2012 wszystkie nowe kwalifikacje wydane w Europie posiadają odnośniki do odpowiedniego poziomu EQF.

Spis treści

Struktura

Podstawa EQF obejmuje osiem poziomów odniesienia opisujących to, co wie, rozumie i jest w stanie zrobić uczący się, czyli wyniki uczenia się. Poziomy krajowych kwalifikacji będą przyporządkowane do jednego z poziomów odniesienia, uszeregowanych od podstawowego (Poziom 1) do zaawansowanego (Poziom 8). Umożliwi to o wiele łatwiejsze porównanie pomiędzy krajowymi kwalifikacjami i będzie oznaczać, że osoby nie muszą powtarzać swojej edukacji, jeśli przeniosą się do innego państwa.

W kontekście EQF:
  • wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną,
  • umiejętności określa się jako kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego, intuicyjnego i kreatywnego) oraz praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów),
  • kompetencje określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.


Tabela 1: Deskryptory definiujące poziomy europejskich ram kwalifikacji[1]
Poziom Wiedza Umiejętności Kompetencje
Poziom 1 podstawowa wiedza ogólna podstawowe umiejętności wymagane do realizacji prostych zadań praca lub nauka pod bezpośrednim nadzorem w zorganizowanym kontekście
Poziom 2 podstawowa wiedza faktograficzna w danej dziedzinie pracy lub nauki podstawowe kognitywne i praktyczne umiejętności potrzebne do korzystania z istotnych informacji w celu realizacji zadań i rozwiązywania rutynowych problemów przy użyciu prostych zasad i narzędzi praca lub nauka pod nadzorem, o pewnym stopniu autonomii
Poziom 3 znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych w danej dziedzinie pracy lub nauki zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy lub nauce; dostosowywanie własnego zachowania do okoliczności w rozwiązywaniu problemów
Poziom 4 faktograficzna i teoretyczna wiedza w szerszym kontekście danej dziedziny pracy lub nauki zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do generowania rozwiązań określonych problemów w danej dziedzinie pracy lub nauki samodzielna organizacja w ramach wytycznych dotyczących kontekstów związanych z pracą lub nauką, zazwyczaj przewidywalnych, ale podlegających zmianom; nadzorowanie rutynowej pracy innych, ponoszenie pewnej odpowiedzialności za ocenę i doskonalenie działań związanych z pracą lub nauką
Poziom 5 (krótki cykl studiów pierwszego stopnia) obszerna, specjalistyczna, faktograficzna i teoretyczna wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy rozległy zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego rozwiązywania abstrakcyjnych problemów zarządzanie i nadzór w kontekstach pracy i nauki podlegających nieprzewidywalnym zmianom; analizowanie i rozwijanie osiągnięćpracy własnej oraz innych osób
Poziom 6 (studia pierwszego stopnia) zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca krytyczne rozumienie teorii i zasad zaawansowane umiejętności, wykazywanie się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami, ponoszenie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w nieprzewidywalnych kontekstach; związanych z pracą lub nauką; ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup
Poziom 7 (studia drugiego stopnia) wysoce wyspecjalizowana wiedza, której część stanowi najnowszą wiedzę w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego myślenia lub badań; krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne i wymagają nowych podejść strategicznych; ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądu strategicznych wyników zespołów
Poziom 8 (studia trzeciego stopnia) wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki, w tym synteza i ocena, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów w badaniach lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań


Zakres

Europejskie Ramy Kwalifikacji dotyczą wszystkich rodzajów edukacji, szkoleń i kwalifikacji, od edukacji szkolnej do akademickiej, specjalistycznej, zawodowej. Ta postawa przenosi zainteresowanie z tradycyjnego systemu, który podkreśla dane edukacji, takie jak długość doświadczenia edukacji lub rodzaj instytucji. Zachęca również do nauki przez całe życie poprzez promowanie zatwierdzenia pozaformalnej i nieformalnej edukacji.

To odzwierciedla szerszą zmianę w obrębie której EQF działa jak katalizator reform: większość państw członkowskich rozwija teraz swoje własne Krajowe Ramy Kwalifikacji (NQFs) w oparciu o wyniki edukacji. Kilka państw już takie posiada.

Obecnie przedsiębiorstwo we Francji może wahać się nad rekrutacją ubiegających się o pracę na przykład ze Szwecji, ponieważ nie rozumie poziomu kwalifikacji zaprezentowanego przez szwedzkiego kandydata. Ale jak tylko wdrożone są EQF, certyfikaty osoby ze Szwecji będą stanowić odniesienie do poziomu odniesienia EQF. Władze Francji już zdecydowały, gdzie znajdują się ich własne certyfikaty w danej dziedzinie, więc francuskie przedsiębiorstwo użyłoby odnośników EQF, aby lepiej zrozumieć, jak porównać szwedzkie kwalifikacje z francuskimi.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.