Raport Końcowy Etapu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: End Stage Report (PRINCE2) ang. End Stage Report

Raport Końcowy Etapu - raport przekazywany Komitetowi Sterującemu przez Kierownika Projektu na zakończenie każdego etapu zarządczego projektu. Dostarcza informacji o osiągnięciach projektu w trakcie etapu oraz o stanie projektu na końcu etapu.[1]

Spis treści

Cel/Przeznaczenie

Przedstawienie podsumowania postępów do dnia raportowania, całościowej sytuacji projektu oraz informacji wystarczających, by wystąpić do Komitetu Sterującego o decyzję dotyczącą kontynuacji projektu.

Komitet Sterujący wykorzystuje informacje zawarte w Raporcie Końcowym Etapu do podjęcia decyzji jakie działania należy przedsięwziąć w stosunku do projektu: zezwolić na realizację następnego etapu, zażądać weryfikacji Planu (następnego) Etapu, wnieść poprawki do zakresu projektu czy zatrzymać projekt.

SkładPochodzenie/Źródło

Informacje do raportu są uzyskiwane z:

Raport Końcowy Etapu stanowi wyjście z procesu Zarządzanie zakresem etapu (ZE).

Kryteria jakości

  • Raport dokładnie odzwierciedla wykonanie etapu w porównaniu z planem.
  • Opisano wszelkie odbiegające od normy sytuacje wraz z ich oddziaływaniem.
  • Wszyscy pełniący rolę Nadzoru Projektu zgadzają się z treścią raportu.


Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.