Ekologistyka

Ekologistyka (logistyka odzysku) - obejmuje szereg działań prowadzących do ponownego wykorzystania produktów i materiałów. Głównym zadaniem ekologistyki jest planowanie efektywnego przepływu zużytych dóbr i informacji, od konsumentów do miejsca wytworzenia, w celu odzyskania części wartości lub utylizacji. Po całkowitym lub częściowym odzyskaniu przedmiotów, często zachodzi proces ponownego wykorzystania ich w procesie produkcji bądź ponownej sprzedaży. W ekologistyce przepływ rzeczowy następuje w odwrotną stronę niż zazwyczaj (od konsumentów do producenta).

Spis treści

Rozwój ekologistykiPrzez długi czas odpady przemysłowe były deponowane. Prowadziło to do powstawania wysypisk, wzrostu kosztów oraz degradacji środowiska. Straty finansowe doprowadziły do rozwoju ekologistyki, i nowego spojrzenia na odpady jako na źródło zysku. Szacuje się że dzięki logistyce odzysku firma może zaoszczędzić 10% wydatków logistycznych. W USA , ekologistyka odpowiada za 1% rocznego PKB. W UE, dzięki dofinansowaniom i regulacjom prawnym, następuje stopniowy rozwój ekologistyki.

Podstawowe założeniaEkologistyka jest terminem opisującym zintegrowany proces, który:
  • opiera się na koncepcji zarządzania przepływami materiałów odpadowych, oraz sprzężonych z nimi informacjami;
  • zapewnia zdolność unieszkodliwiania oraz recykling tego typu materiału według przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniających wymogi normalizacyjne i prawne ochrony środowiska;
  • umożliwia podejmowanie technicznych i menadżerskich decyzji w kierunku minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.


Zakres ekologistykiZakres ekologistyki jest stosunkowo szeroki. Obejmuje on:
  • edukację społeczeństwa w sprawach ekorozwoju;
  • organizację segregowanej zbiórki odpadów;
  • regularne usuwanie zebranych odpadów;
  • dostarczenie wywożonych odpadów do zakładów utylizacyjnych;
  • lokowanie na wysypiskach odpadów nie nadających się do utylizacji;
  • specjalne traktowanie odpadów niebezpiecznych.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.