Rentowność Przekierowano ze strony: Efektywność przedsiębiorstwa ang. profitability, productivity

Rentowność (wynik finansowy, dokonania przedsiębiorstwa, efektywność przedsiębiorstwa, zyskowność) – miara efektywności gospodarowania, odzwierciedla w syntetycznej formie efektywność działania przedsiębiorstwa. Wskaźniki rentowności nazywane są także wskaźnikami zyskowności lub stopami zwrotu. Wielkości osiągnięte powinny być porównywane z poprzednimi okresami, z planem lub z innymi przedsiębiorstwami.

Spis treści

Opis

Rentowność jest ilorazem Zysku i wielkości finansowej, której rentowność jest obliczana. W finansach pojęcie rentowności dotyczy zarówno całych przedsiębiorstw, poszczególnych inwestycji, a także papierów wartościowych. Rentowność najczęściej wyrażana jest procentowo.

Rentowność jest wskaźnikiem wykorzystywanym powszechnie do porównywania efektywności przedsiębiorstw lub inwestycji. Rentowność jest wskaźnikiem relacyjnym, za pomocą którego bada się stosunek dwóch wielkości. Dzięki temu jest skutecznym narzędziem porównującym efektywność przedsięwzięć o różnej wielkości. Nie jest to możliwe w przypadku operowania wartościami bezwzględnymi, takimi jak zysk.

Wskaźniki rentowności to jedne z najważniejszych mierników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystuje się je do określania kierunku i tempa zmian rentowności. Dzięki relacyjności wskaźnika, można go wykorzystywać do porównywania różnych firm. Często są wykorzystywane w planowaniu strategicznym.

Rodzaje rentowności

Dla prawidłowej oceny rentowności przedsiębiorstwa istotne jest poznanie poszczególnych wskaźników zyskowności i ich odpowiedni dobór do specyfiki firmy.

W analizie rentowności wyróżnia się:
  • rentowność sprzedaży (handlową),
  • rentowność majątku (ekonomiczna),
  • rentowność zaangażowanych kapitałów (finansową).

Wskaźnik rentowności sprzedaży

wynik finansowy brutto  ×100%
przychody ze sprzedaży


Wskaźnik rentowności sprzedaży, ROS (ang. return on sales) określa, jaka jest rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa, tj. jaka wielkość zysku przed opodatkowaniem przypada średnio na każdą jednostkę przychodu ze sprzedaży. Wskaźnik ten jest niezależny od stawki podatkowej, która różni się w zależności od kraju prowadzenia działalności.

Optymalna wielkość tego wskaźnika jest zależna od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej sprzedaży rentowność może być niższa (krótki cykl to mniejsze koszty zamrożenia środków). Zasadnym jest zatem odniesienie się przy ocenie tego wskaźnika do przeciętnej rentowności w branży, w której działa badane przedsiębiorstwo.

Wskaźnik rentowności majątku

wynik finansowy  ×100%
aktywa ogółem


Wskaźnik rentowności aktywów, ROA (ang. return on assets) określa, jaka jest rentowność aktywów przedsiębiorstwa, tj. jaka wielkość zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten jest uznawany za najlepszy indywidualny wskaźnik kompetencji kierownictwa w zarządzaniu.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

wynik finansowy  ×100%
kapitał własny


Wskaźnik rentowności kapitałów własnych, ROE (ang. return on equity) wskazuje, jaka jest rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstwa, tj. jaki jest zwrot z funduszy zainwestowanych przez jego właścicieli. Wielkość tego wskaźnika porównywana jest z rocznym zwrotem z inwestycji i jego wielkość powinna być co najmniej równa stopie inflacji, aby nie następowała dekapitalizacja w przedsiębiorstwie. W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie zachowana jest następująca zależność: ROE > ROA > ROS.

Rentowność w modelu Du Ponta

Analiza Du Ponta wywarła ogromny wpływ na poglądy ekonomistów i nadal zajmuje ważne miejsce w arsenale metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W Piramidzie Du Ponta główną rolę w controllingu finansowym odgrywają trzy relacje:
  • stopa zwrotu z kapitału własnego (Return on Equity - ROE),
  • stopa zwrotu z aktywów (Return on Assets - ROA),
  • rentowność netto (Net Profit Margin).


Dzięki tym trzem wskaźnikom możliwe jest dokonywanie porównań przedsiębiorstw niezależnie od rodzaju działalności. Porównania te ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących inwestycji, produkcji, alokacji kapitału czy realizowanych usług.

Więcej w artykule Analiza Du Ponta.

Uwagi

W artykule skupiono się na najpopularniejszym sposobie wyznaczania rentowności, wykorzystującym zysk netto. Należy pamiętać, że w analizie rentowności można wykorzystywać również inne wielkości z rachunku zysków i strat, takie jak np. zysk brutto ze sprzedaży czy zysk z działalności operacyjnej.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.