Ekonomiczna stopu zwrotu Przekierowano ze strony: Economic Rate of Return ang. Economic Rate of Return, ERR

Ekonomiczna stopu zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ekonomiczna wartość bieżąca netto jest równa zero; w przypadku badania ekonomicznej stopy zwrotu na wysokość kosztów i korzyści, uwzględnianych przy obliczaniu, wpływają także czynniki społeczne (przede wszystkim efekty zewnętrzne) (Definicja wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Obliczanie

Ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu obliczmy według wzoru:Gdzie:
  • S - saldo strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy,
  • n - horyzont czasowy


Interpretacja

Projekt jest do przyjęcia jeśli:

ERR > społeczna stopa dyskontowa

ERR liczymy także w momencie, gdy dla projektów infrastrukturalnych nie da się wyliczyć IRR (np. dla inwestycji publicznych, niegenerujących dochodów). Zasady obliczania ERR są analogiczne jak w zwykłym IRR.

W analizie ekonomicznej projektów inwestycyjnych społeczna stopa dyskontowa, ma odzwierciedlać społeczny punkt widzenia na wartościowanie przyszłych korzyści i kosztów względem obecnych. Dlatego też często różni się od finansowej stopy dyskontowej. W literaturze naukowej i w praktyce międzynarodowej spotkać można szeroki wachlarz koncepcji dotyczących interpretacji i zasad ustalania wartości społecznej stopy dyskontowej. W tej kwestii doświadczenia międzynarodowe są bardzo szerokie i są gromadzone zarówno przez poszczególne kraje, jak i organizacje międzynarodowe. Jakkolwiek więc europejska stopa dyskontowa (ustalona przez Komisję Europejską dla krajów korzystających z dotacji) na poziomie 5,5% (na 2009 rok) poparta jest rozmaitymi uzasadnieniami i funkcjonuje jako standardowy wskaźnik wzorcowy dla projektów współfinansowanych ze środków UE, projektodawcy mogą chcieć przedstawić uzasadnienie dla wyboru innej wartości dla stopy dyskontowej. Bank Światowy, a w ostatnim okresie również EBRR określiły wymagany poziom ekonomicznej stopy zwrotu na 10%. Taka stopa graniczna uznawana jest na ogół za bardzo wysoką, a w przekonaniu niektórych krytyków odzwierciedla ona skłonność pierwszorzędnych kredytodawców do selekcjonowania jedynie najbardziej dochodowych projektów.

Bibliografia

  • ERR na Encyklopedii Zarządzania
  • Internal rate of return na Wikipedii en
  • A. Drobniak: Ocena Projektów Publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005
  • W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsiewzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
  • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, Fundusz Strukturalny-EFRR, Fundusz Spójności i ISPA
  • W. Kurek W: Rachunek ekonomicznej efektywności przedsiewzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.