Ekonomiczna wartość bieżąca projektu Przekierowano ze strony: Economic Net Present Value ang. Economic Net Present Value, ENPV

Ekonomiczna wartość bieżąca projektu - suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści (także społecznych, a więc wliczamy efekty zewnętrzne, które generuje inwestycja) dotyczących bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, wyrażona w wartościach pieniężnych, przeliczonych według cen rozrachunkowych.[1]

Zasady obliczania

ENPV oparta jest na:
 • Skorygowanych wartościach nakładów inwestycyjnych (koszty)
 • Skorygowanych wartościach kosztów eksploatacyjnych (koszty)
 • Zidentyfikowanej wartości kosztów zewnętrznych (koszty)
 • Skorygowanych przychodach ze sprzedaży / oszczędności kosztów (korzyści)
 • Zidentyfikowanych wartościach korzyści zewnętrznych / dóbr publicznych (korzyści)


Zaktualizowaną ekonomiczną wartość netto (ENPV) można wyliczyć według wzoru:

ENPV =


gdzie:
 • St - salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w poszczególnych latach (t) przyjętego horyzontu czasowego analizy
 • n - horyzont czasowy (liczba lat)
 • r - przyjęta stopa dyskontowa
 • at - współczynnik dyskontowy


Interpretacja

Wskaźnik ENPV służy jako podstawowa zasada decyzyjna o przyjęciu bądź odrzuceniu projektów, dla których:
 • ENVP > 0 - wartość bieżąca korzyści jest większa niż wartość bieżąca kosztów. Projekt korzystny.
 • ENVP < 0 - wartość bieżąca korzyści jest mniejsza niż wartość bieżąca kosztów. Projekt niekorzystny.
 • ENVP = 0 - wartość bieżąca korzyści jest równa wartości bieżącej kosztów. Decyzja o realizacji należy do inwestora. Projekt nie przynosi ani korzyści ani strat.


W przypadku wielu projektów wykluczających się bądź niezależnych, wybieramy ten, którego wartość wskaźnika ENVP jest najwyższa. Zasady są tu analogiczne jak w zwykłym NPV.

Bibliografia

 • A. Drobniak: Ocena Projektów Publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik, Fundusz Strukturalny-EFRR, Fundusz Spójności i ISPA.
 • W. Kurek: Rachunek ekonomicznej efektywności przedsięwzięć rozwojowych w gospodarce rynkowej, Wyd. UMCS, Lublin 1994.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.