ESCM-CL Przekierowano ze strony: ESourcing Capability Model for Client Organizations ang. eSourcing Capability Model for Client Organizations

eSCM-CL
Model dojrzałości
Sourcing IT
Logo eSCM
WłaścicielITSqc
RozpowszechnianieITSqc
Powstanie2006 r.
Aktualna wersjav. 1.11 (2010 r.)
CertyfikacjaITSqc
SpołecznośćeSCM User Groups
Model eSCM-CL

Oficjalna strona internetowa


eSCM-CL - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu. eSCM-CL jest modelem "najlepszych praktyk" dla organizacji klienckiej, będącej odbiorcą usług. Jest modelem komplementarnym do ESCM-SP, który udziela wskazówek dostawcom tych usług.

Spis treści

Charakterystyka

Właścicielem eSCM-CL, który jednocześnie wspiera ten model, jest ITSqc, organizację wydzieloną z Carnegie Mellon University. Wersja 1.0. została wydana w 2006 r., natomiast aktualną wersję 1.11 opublikowano w 2010 r. Model eSCM-CL ma dwa cele: udzielenie wskazówek organizacjom klienckim, które to wskazówki pomogą wspominanym organizacjom w udoskonaleniu zdolności związanych z cyklem życia sourcingu oraz w dostarczeniu im obiektywnych środków do oceny ich zdolności sourcingu.

Model jest podzielony na obszary zdolności, które obejmują główne obszary kompetencji związane z sourcingiem wraz z 95 praktykami powiązanymi z najważniejszymi zdolnościami, których potrzebują klienci usług informatycznych. Każda praktyka jest zorganizowana w trzech wymiarach:
 • cykl życia sourcingu (ang. Sourcing Life-Cycle),
 • obszar zdolności (ang. Capability Area),
 • poziom zdolności (ang. Capability Level).

Fazy cyklu życia

Model eSCM-CL rozszerza strukturę komplementarnego modelu ESCM-SP poprzez dodanie jeszcze jednej fazy nazywanej „analizą” (ang. analysis). W ten sposób obejmuje praktyki ustawiczne (ang. ongoing practices) wraz z praktykami występującymi w każdej fazie cyklu życia sourcingu: analiza (ang. analysis), inicjacja (ang. initiation), dostarczanie (ang. delivery) i ukończenie (ang. completion).

Obszary zdolności

Siedemnaście obszarów zdolności to logicznie pogrupowane praktyki - eSCM-CL zawiera 95 praktyk. Są one podzielonych na 17 grup i pomagają użytkownikom w zapamiętywaniu i zarządzaniu zawartością modelu.
 1. Praktyki ustawiczne (ang. Ongoing Practices)
  1. Zarządzanie strategią sourcingu (ang. Sourcing Strategy Management)
  2. Zarządzanie nadzorem (ang. Government Management)
  3. Zarządzanie relacjami (ang. Relationship Management)
  4. Zarządzanie wartością (ang. Value Management)
  5. Zaządzanie zmianami organizacyjnymi (ang. Organizational Change Management)
  6. Zarządzanie ludźmi (ang. People Management)
  7. Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management)
  8. Zarządzanie technologią (ang. Technology Management)
  9. Zarządzanie zagrożeniami (ang. Threat Management)
 2. Analiza (ang. Analysis)
  1. Analiza możliwości sourcingu (ang. Sourcing Opportunity Analysis)
  2. Podejście sourcing (ang. Sourcing Approach)
 3. Inicjacja (ang. Initiation)
  1. Planowanie sourcingu (ang. Sourcing Planning)
  2. Ocena dostawcy usług (ang. Service Provider Evaluation)
  3. Umowy sourcingu (ang. Sourcing Agreements)
  4. Transfer usług (ang. Service Transfer)
 4. Dostarczanie (ang. Delivery)
  1. Zarządzanie usługami podlegającymi sourcingowi (ang. Sourced Services Management)
  2. Ukończenie (ang. Completion)
  3. Ukończenie sourcingu (ang. Sourcing Completion)

Poziomy zdolności

Pięć poziomów zdolności opisuje drogę udoskonalania, która rozwija się od ograniczonej zdolności do udoskonalania sourcingu aż do, z czasem, najwyższego poziomu podtrzymywania doskonałości w działaniach sourcingu organizacji klienckiej.
 1. świadczenie sourcingu (ang. Performing Sourcing)
 2. konsekwentne zarządzanie sourcingiem (ang. Consistently Managing Sourcing)
 3. zarządzanie wydajnością sourcingu organizacji (ang. Managing Organizational Sourcing Performance)
 4. aktywne zwiększanie wartości (ang. Proactively Enhancing Value)
 5. utrzymanie doskonałości (ang. Sustaining Excellence)


Adresaci

Organizacje klienckie, które korzystają lub zamierzają korzystać z usług informatycznych dostarczanych w modelu outsourcingowym.

Zakres i ograniczenia

eSCM-CL wiąże się z korzystaniem z outsourcingu usług informatycznych. Opisuje pełny zakres zadań organizacji klienckiej, od opracowania strategii sourcingu danej organizacji, planowania sourcingu i wyboru dostawcy usług, inicjowania umowy z dostawcą usług, zarządzania dostarczeniem usług i wypełnieniem umowy. Organizacje mogą otrzymać certyfikat eSCM-CL.

Mocne strony

Na ESCM składają się dwa modele: eSCM-CL dla klientów oraz ESCM-SP dla dostawców usług. Oba te modele są spójne, symetryczne i uzupełniają każdą stronę relacji między klientem, a dostawcą usług i to właśnie stanowi zarówno mocną stronę, jak i unikalność tego modelu. Oba modele są używane do zapewnienia dopasowania procesów w celu zbudowania silniejszych relacji partnerskich, skupienia się na głównych zadaniach inicjatywy i strategii sourcingu, poprzez outsourcing i inscourcing lub shared services.

Ograniczenia

 • niepowodzenia w definiowaniu struktury organizacji; dostarcza raczej wskazówek do rozwoju funkcji sourcingu i zatrudnionych w tym zakresie;
 • kładzie słaby nacisk na innowacje, gdyż model ten zakłada, że ustabilizowane relacje i zarządzanie świadczeniem usług są najważniejsze (tzn. najpierw taktyka, potem strategia);
 • dostarcza raczej wymagania (tzn. praktyki) dotyczące wprowadzenia procesu sourcingu niż same procesy sourcingu, jak to się dzieje w przypadku innych frameworków, takich jak np. ITIL.


Zobacz też

Bibliografia

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.