ESCM-SP ang. eSourcing Capability Model for Service Providers

eSCM-SP
Model dojrzałości
Sourcing IT
Logo eSCM
WłaścicielITSqc
RozpowszechnianieITSqc
Powstanie2001 r.
Aktualna wersjav. 2.01 (2008 r.)
CertyfikacjaITSqc
SpołecznośćeSCM User Groups
Model eSCM-SP

Oficjalna strona internetowa


sSCM-SP - framework opracowany przez ITSqc na Uniwersytecie Carnegie Mellon, w Pittsburgu. eSCM-SP jest modelem powstałym na bazie najlepszych praktyk, którego celem jest udzielanie wskazówek dostawcom usług, które pomogą im poprawić ich możliwości w całym cyklu życia sourcingu, zapewnienie klientom narzędzi do oceny zdolności usługodawców oraz oferowanie dostawcom standardów, mających przyczynić do wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku.

Spis treści

Historia

Idea stworzenia modelu potencjału wykonawczego takiego jak eSCM-SP narodziła się w roku 2000, w okresie gdy sourcing stawał się powoli jedną z głównych strategii operacyjnych wielu firm, na całym świecie. Jednakże, jak to bywa z większością nowych pomysłów, liczba sukcesów była równa liczbie porażek i niepowodzeń.

Zasadnicza luka między wizją udanego sourcingu, a jego realizacją, opartą na efektywnej implementacji i działaniach praktycznych, występowała, ponieważ nie istniała neutralna, nie posiadająca właściciela i zasadniczych rygorów podstawa oceny potencjału wykonawczego metod sourcingowych, oferowanych przez dostawców usług IT. Ocena tego typu była pożądana nie tylko przez klientów dostawców usług, ale także przez samo kierownictwo firm dostarczających usługi - szczególnie w momentach opracowywania nowych działań strategicznych. Wyzwania opracowania modelu efektywnego redukowania ryzyka metod sourcingowych i podnoszenia korzyści, podjęli się specjaliści z prywatnego uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburgu.

Pierwsza wersja frameworku eSCM-SP została upubliczniona w roku 2001. Po uwzględnieniu wyników wstępnych ocen oraz po konsultacjach z kierownikami znaczących firm oraz praktykującymi użytkownikami modelu w roku 2002 wydano wersję 1.1. W roku 2004 po kolejnych przeglądach wydano drugą wersję frameworku.

Właścicielem praw do eSCM-SP jest konsorcjum wspierające ITSqc, a osiągnięcia naukowe, powiązane z modelem są własnością wspomnianego powyżej uniwersytetu. Warto zaznaczyć, iż rys technologiczny modelu oraz opis jego zastosowania jest dostępny na stronie internetowej ITScq dla wszystkich zainteresowanych. Model jest cały czas poddawany ocenie, przeglądom, których celem jest ciągły rozwój frameworku. W rok 2008 przeprowadzono kolejną wielką aktualizację.

Zastosowanie

w czasach powstawania modelu konsorcjum wspierające ITScq miało 14 członków, a obecnie liczba ta stale rośnie. Wiele firm jest chętnych i zainteresowanych certyfikacją i implementacją frameworku. Do tej pory wydano tylko kilka oficjalnych certyfikatów, a wiele firm nadal stara się stosować model. Szczególnie, że jest on dostępny na stronie internetowej ITScq i każdy dostawca usług, może go wykorzystać w celu poprawy swoich procesów. Obecnie model dostępny jest w USA, Europie, Azji oraz Południowej Afryce.

Wsparcie, jakie zapewnia eSCM-SP i jest udziałem tego modelu, dostępne jest dla dostawców usług IT ze wszystkich sektorów gospodarki i obszarów rynku usług, bez żadnych ograniczeń. Przydatność i znaczenie modelu będzie oczywiście różne, w zależności od problemów i zagadnień z różnych obszarów i rynków. W danym obszarze rynku usług eSCM-SP może być zaimplementowane na wiele sposobów, przy wykorzystaniu różnych rozwiązań sourcingowych. Rodzaj relacji sourcingowych może w znaczny sposób determinować cele biznesowe, zarówno dla klienta, jak i dostawcy usługi. Rodzaje sourcingu podlegają różnym kategoriom takim jak cosourcing, insourcing, multi-sourcing czy joint venture (wspólne przedsięwzięcie).

Framework eSCM-SP nie jest ograniczony żadnymi poziomami zarządzania czy kontroli, chociaż pewne jego elementy mogą być powiązane z określonymi rolami lub obowiązkami. Stosowalność eSCM-SP jest najlepiej opisana przez zestawy tzw. krytycznych zagadnień. Poszeregowane są one w sześciu kategoriach:
 • dobre relacje pomiędzy dostawcą usług a klientem, użytkownikami, dostawcami zasobów oraz interesariuszami,
 • Selekcja, zatrudnianie oraz utrzymywanie zmotywowanego zespołu,
 • dobrze zdefiniowana i dostarczona usługa, która zadowala osoby zaangażowane i jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom,
 • zarządzanie pospolitymi zagrożeniami takimi jak np. naruszenia zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem czy przywracanie systemu po awarii,
 • zapewnienie usługi o światowej klasie, przy jednoczesnym ustawicznym rozwoju,
 • zarządzanie przekazaniem usług na każdym poziomie.


Opis

Framework eSCM-SP ma na celu:
 • zapewnienie dostawcom usług odpowiedniego wsparcia w zakresie wiedzy, co ma pomóc w rozwijaniu ich zdolności wykonawczych w całym cyklu sourcingowym,
 • zapewnienie klientom metod oceny zdolności wykonawczych dostawcy usług,
 • zaoferowanie dostawcom usług standardu, który może pomóc, im w odróżnieniu się na tle konkurencji rynkowej.


Trzeba podkreślić, że eSCM-SP jest modelem potencjału wykonawczego, który definiuje zdolności sourcingowe dostawcy usług, które ten powinien posiadać i rozwijać, aby być widzianym przez obecnych i przyszłych klientów jako kompetentny i niezawodny partner biznesowy. Zdolności sourcingowe są z kolei definiowane w kontekście tzw. najlepszych praktyk, które zapewniają efektywny sourcing. Te praktyki poszeregowane są w tzw. Obszarach zdolności oraz posiadają swoje Poziomy zdolności. Długoterminowa propozycja eSCM-SP koncentruje się na systematycznym rozwoju relacji sourcingowych, aby były bardziej efektywne na poziomie dostarczania wpływów oraz bardziej odporne na zagrożenia biznesowe, wywołane zmianami ekonomicznymi.

Struktura i zawartość modelu eSCM-SP jest oparta na szczegółowych konsultacjach z interesariuszami związany z przemysłem i władzami na całym świecie, badaniach akademickich oraz ocenach działania poprzednich wersji. Obecna wersja v.2 jest zbudowana z 84 praktyk, które są wedle twórców niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w relacjach sourcingowych. Każda praktyka koordynuje działania pewnego obszaru w zakresie:
 • Cykl życia sourcingu
 • Obszary zdolności
 • Poziomy zdolności

Cykl życia sourcingu

Cykl życia sourcingu (ang. Sourcing Lifecycle) można podzielić na cztery etapy:
  • Praktyki Ustawiczne (ang. ongoing) - praktyki te są uważane za efektywne na każdym etapie cyklu życia procedur sourcingowych. Są to praktyki odrębne, jak i te należące do pozostałych trzech typów cyklu.
  • Inicjacja (ang. initiation) - negocjacje odbywają się miedzy klientami, a dostawcami usług, których efektem ma być uzyskanie postanowień dotyczących potrzeb i wymogów, projekt usługi oraz procedury wdrożenia.
  • Dostarczanie (ang. delivery) - etap egzekucji postanowień i dostarczenie usługi w oparciu o umowy o poziomie świadczenia usługi.
  • Ukończenie (ang. completion) - dostawca usługi przekazuje prawa do usługi, zasoby oraz odpowiedzialność za dostarczanie usługi klientowi lub innej zainteresowanej firmie.

Obszary zdolności

Obszary zdolności (ang. Capability Areas) to logicznie poszeregowane praktyki pomagające użytkownikom lepiej rozpoznawać i zarządzać ich zawartością. To pogrupowanie pomaga dostawcom zbudować i zademonstrować zdolności wykonawcze na każdym krytycznym poziomie funkcjonowania sourcingu. Tymi obszarami są m.in.:

Poziomy zdolności

Pięć poziomów zdolności opisuje ścieżkę rozwoju, która przez klientów powinna być traktowana jako wymóg od dostawców usług:
 1. Zapewnianie usług - dostawca usług jest zdolny do dostarczenia usługi, ale nie zaimplementował jeszcze wszystkich praktyk II poziomu, co może skutkować większym ryzykiem niepowodzenia.
 2. Zgodna realizacja potrzeb - dostawca jest zdolny do konsekwentnej realizacji potrzeb klienta i zaimplementował wszystkie 48 praktyk przypisanych do tego poziomu.
 3. Zarządzanie wydajnością organizacji - dostawca usług jest zdolny do dostarczania usługi w zgodzie z postanowieniami kontraktowymi, nawet gdy wymagane usługi znacznie się różnią od doświadczeń dostawcy. Na tym poziomie zaimplementowanych jest 74 praktyk II i III poziomu.
 4. Aktywne zwiększanie wartości - dostawca usługi jest zdolny do ustawicznego wprowadzania innowacji, celem statystycznego i praktycznego podnoszenia wartości dostarczanej usługi. Na tym poziomie dostawca zaimplementował wszystkie 84 praktyki.
 5. Utrzymanie doskonałości - dostawca usługi dowiódł, że posiada mierzalną, stałą i spójną doskonałość względem wydajności oraz wykazał się rozwijaniem procesów poprzez efektywne implementowanie praktyk.


Ocena i certyfikacja dostawcy

Ocena

ITScq oferuje firmom cztery metody Oszacowanie Zdolności, które dostawcy usług i ich klienci mogą użyć, aby określić potencjał wykonawczy dostawcy związanego z eSCM-SP. Wszystkie cztery metody dokonują oceny tegoż potencjału poprzez analizę informacji o procesie implementacji praktyk eSCM-SP. Metody te pozwalają także dostawcom określić ich obecne zdolności wykonawcze oraz zdefiniować cele samorozwoju.

Wdrożenie którejś z tych metod skutkuje powstaniem raportu opisującego mocne i słabe strony firmy, możliwości rozwoju oraz status obecnych starań rozwojowych, zgodnych z praktykami modelu eSCM-SP. Posiadanie takowych informacji może wesprzeć lub nawet zachęcić dostawcę usług do wprowadzenie procedur ustawicznego rozwoju.

Metody te oferują także klientom odpowiednie sposoby oceny ich obecnych dostawców usług lub porównania kilku potencjalnych dostawców. Oszacowanie zdolności pomaga także w ocenie ryzyka. Czterema metodami, dostępnymi na stronie ITScq, są:
 • Ocena pełna
 • Pełna samoocena
 • Mini ocena
 • Mini samoocena


Czas i wysiłek włożony w celu dokonania oszacowania zdolności jest zależny w znacznej mierze od zakresu organizacji i dostawcy usług, modelu działania oraz o wielkości samego zespołu ds. oszacowania.

Certyfikacja

Program certyfikacji eSCM-SP jest niezależnym i wiarygodnym sposobem oszacowania zgodności działań dostawcy z modelem eSCM-SP. Certyfikacja może służyć klientom jako sposób oceny dostawców, a samej oceny mogą dokonać tylko specjaliści z ITScq albo z autoryzowanych przez firmę organizacji certyfikacyjnych.

Certyfikat jest ważny przez dwa lata i mogą one być odnowione lub nawet odebrane prze upływem tego czasu. Różnorodne zmiany wprowadzone do działalności dostawcy usług mogą być czynnikiem decydującym o ponownej ocenie firmy, co może skutkować wydłużeniem certyfikatu lub jego odebraniem. Sam certyfikat jest swoistym dowodem na to, że firma dostawcy jest zgodna z eSCM-SP, na danym poziomie zdolności.

Miejsce w dziedzinie zarządzania

Z definicji wynika, że eSCM-SP koncentruje się na dostawcach usług IT, gdzie technologie informatyczne są kluczowym komponentem dla procedur dostarczania usługi lub umożliwiania tego procesu. Tego typu usługi są często dostarczane zdalnie, za pośrednictwem telekomunikacji lub sieci danych. eSCM-SP może być przydatne tam gdzie, organizacje szukają sposobów na ocenę, rozwój i podnoszenie zdolności wykonawczych w zakresie projektowania, wdrażania oraz dostarczania usług IT oraz także może pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z kontraktami sourcingowymi. W efekcie model ten pomaga w uporaniu się z wyzwaniami i problemami, związanymi z usługami IT, z którymi musi się zmagać każda firma.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.