Zarządzanie wydajnością firmy Przekierowano ze strony: EPM ang. business performance management, BPM, enterprise performance management, EPM, corporate performance management, CPM

Zarządzanie wydajnością firmy (zarządzanie wydajnością biznesu, zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością organizacji, mając na uwadze kluczowe wskaźniki efektywności takie jak zysk, zwrot z inwestycji, a także koszty operacyjne. Obejmuje wszystkie praktyki, technologie, metodyki i miary używane do zbierania i zatwierdzania informacji. Systemy CPM posiadają takie moduły jak prognozowanie, budżetowanie czy planowanie, umożliwiają także dostęp do wizualnie przedstawionych zrównoważonych kart wyników, a także kokpitów managerskich przedstawiających w przejrzysty sposób każdą informację. Dla organizacji, które działają on-line, CPM zawiera dodatkowe czynniki takie jak przeglądy stron, ładowanie serwera, informowanie o przeciążeniu sieci. Historycznie systemy CPM używane były wyłącznie w departamentach finansowych różnych organizacji, jednakże nowoczesne systemy służą całemu przedsiębiorstwu.

Spis treści

Historia

Pierwsze wzmianki o zarządzaniu wydajnością (ale nie w aspekcie biznesowym) pojawiły się w książce napisanej przez Sun Tzu pt. Sztuka Wojny. Sun Tsu uważał, że bycie skutecznym podczas wojny wymaga pełnej znajomości swoich mocnych i słabych stron, jak również tych samych cech swoich wrogów. Brak takiej wiedzy może skutkować porażką. Czynniki łączące wyzwania biznesowe i wojenne to m.in.:
  • zbieranie danych - wewnętrznych i zewnętrznych,
  • rozpoznawanie w danych wzorów i znaczeń (analiza),
  • reagowanie na zebrane informacje.


Zanim w późnych latach XX wieku rozpoczął się wiek informacji, biznes stawał przed problemem zbierania danych z niezautomatyzowanych źródeł. Jako, że brakowało zasobów komputerowych potrzebnych do poprawnej analizy danych, często podejmowano decyzje, opierając się na intuicji.

Kiedy zaczęto automatyzować coraz większą ilość systemów, coraz więcej danych stało się dostępnych. Jednak zbieranie informacji często przypominało wyzwanie spowodowane brakiem infrastruktury potrzebnej do wymiany danych lub niedopasowania systemów. Czasem napisanie raportów dotyczących zebranych danych trwało całymi miesiącami. Raporty tego typu pozwalały na długoterminowe, strategiczne podejmowanie decyzji. Jednak tymczasowe, taktyczne podejmowanie decyzji dalej opierało się na intuicji.

W 1989 roku Howard Dresner, analityk badawczy z Gartner, spopularyzował pojęcie Business Intelligence jako określenie zbiorowe opisujące zbiór koncepcji i metod służących do poprawy podejmowania decyzji biznesowych przez użycie systemów opartych na faktach. Zarządzanie wydajnością bazuje na założeniach business intelligence, ale łączy je z cyklem planowania i kontrolowania - zgodnie ze zdolnościami organizacji do planowania, wzmacniania i modelowania.

Coraz lepsze standardy, automatyzacja i technologie doprowadziły do tego, że ogromne ilości danych stały się dostępne. Technologie związane z Hurtowniami danych pozwoliły na zbudowanie bazy służącej do przechowywania danych. Poprawione narzędzia Integracji Aplikacji Korporacyjnych i ETL ulepszyły zbieranie danych na czas. Technologie OLAP pozwoliły na szybsze tworzenie nowych raportów służących do analizy danych. W roku 2010 business intelligence stała się sztuką przesiewania dużych ilości danych w celu wydobycia ważnych informacji.

Charakterystyka

Zarządzanie wydajnością firmy składa się z zestawu procesów zarządzania i procesów analitycznych wspieranych przez technologię, które umożliwiają organizacji wyznaczanie strategicznych celów, a następnie ich pomiar oraz zarządzanie wydajnością w zależności od tych celów. Fundamentalnie rzecz ujmując, zarządzanie wydajnością firmy obejmuje m.in. planowanie finansowe, analizę, kluczowe wskaźniki efektywności powiązane ze strategią, czy planowanie operacyjne. Istnieją trzy działania, wokół których skupia się zarządzanie wydajnością firmy:
  • wybór celów,
  • wzmocnienie informacji pomiarowych ważnych dla postępu organizacji w realizacji wyznaczonych celów,
  • interwencje menedżerów w świetle tychże informacji z zamiarem ulepszenia przyszłej wydajności organizacji w związku z wyznaczonymi celami.
Zwykle realizacja wszystkich powyższych celi odbywa się jednocześnie.

Systemy CPM

Interfejs systemów CPM zazwyczaj pokazuje odpowiednie liczby przyporządkowane kluczowym wskaźnikom wydajności, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić wyniki poszczególnych jednostek, jak również wyniki konkretnych projektów, porównując je z celami i strategią organizacji. Niektóre firmy używają systemów CPM z zaawansowanymi metodologiami zarządczymi takimi jak zrównoważona karta wyników.

Metodologie

Istnieją różne metodologie służące do wdrażania zarządzania wydajnością firmy. Można wykorzystać takie strategie, jak m.in.:Warto wspomnieć, że metodologie same w sobie nie mogą być źródłem spełnienia wszystkich potrzeb organizacji związanych z zarządzaniem wydajnością.

Projektowanie i implementacja - pytania

Pytania zadawane w związku z wdrażaniem programów zarządzania wydajnością mogą dotyczyć m.in.:
  • celów (należy określić długoterminowy i średnioterminowy cel wdrażanego programu) - jakimi celami strategicznymi będzie zajmował się wybrany program? Z jakimi misjami lub wizjami organizacji się wiąże? Konieczne jest opracowanie hipotezy wraz ze szczegółami donoszącymi się do tego, w jaki sposób podjęta inicjatywa poprawi wydajność organizacji (np. mapa strategiczna);
  • kosztów i ryzyka (należy ocenić konsekwencje nowej inicjatywy business intelligence) - jakie jest ryzyko, przez które inicjatywa może się nie udać? Ocena ryzyka powinna mieć formę finansowej tabeli, którą należy dołączyć do procesu planowania. Trzeba ocenić koszty obecnie przeprowadzanych operacji oraz to, jak zwiększą się koszty po implementacji nowej inicjatywy;
  • klientów (należy określić, kto odniesie korzyści związane z nową inicjatywą oraz kto będzie płacił) - jacy klienci odniosą korzyści bezpośrednio z planowej inicjatywy? Jakie są korzyści jakościowe i ilościowe?


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.