Działalność gospodarcza ang. sole proprietorship, sole trader, proprietorship

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.

Spis treści

Definicje

W polskim prawie można znaleźć następujące definicje legalnej działalności gospodarczej:

 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej[1]:
zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły;


 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
działalność zarobkową (wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową; lub: polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; lub: polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych), prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.


 • ustawa o VAT:
działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Podział

Działalność gospodarczą, możemy podzielić ze względu na:

Dochodowość
 • działalność gospodarcza, której głównym celem jest przynoszenie dochodu - taką działalność prowadzą przede wszystkim przedsiębiorstwa prywatne;
 • działalność gospodarcza nie mająca za główny cel osiąganie korzyści finansowych - taka działalność jest nastawiona na osiąganie korzyści ekonomicznych sensu largo. Działalność taka prowadzą m. in. przedsiębiorstwa komunalne, których głównym celem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej, nie zaś generowanie zysku;
 • działalność non-profit - działalność nie przynosząca zysku finansowego. Ma ona natomiast przynosić korzyści w szerokim znaczeniu (np. rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolenie, pomoc chorym, itp.). Działalność taka nie może generować przychodu swojemu właścicielowi. Dlatego też prowadzona jest ona najczęściej w formie fundacji.


Swobodę działalności
 • działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa[2]. Będzie to zatem m.in. działalność w zakresie[3]:
  • poszukiwania i wydobywania kopalin ze złóż;
  • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, a także bronią i amunicją;
  • wytwarzania i obrotu paliwami oraz energią;
  • usług detektywistycznych[4];
  • ochrony osób i mienia;
  • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
  • przewozów lotniczych;
  • prowadzenie kasyna gry;
  • kupno i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży[5];
  • organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego[6];
  • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej; indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo grupowej praktyki lekarskiej[7];
  • prowadzenie stacji kontroli pojazdów[8].
 • działalność nieregulowana - jest to działalność, jaką możemy prowadzić według przepisów ogólnych, np. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Zalety i wadyZalety prowadzenia działalności gospodarczej:
 • satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy i poczucie realizacji podjętego celu;
 • poprawa sytuacji finansowej - choć nie zawsze widoczne jest to na początku działalności oraz często bywa zależne od koniunktury na rynku czy od ogólnej sytuacji gospodarczej; brak efektów finansowych jest często zauważalny w sytuacji, gdy otwiera się firmę, w którą należy na początku sporo zainwestować; jest to szczególnie odczuwalne w sytuacji, gdy przed założeniem działalności gospodarczej przedsiębiorca był osobą bezrobotną;
 • pewność zatrudnienia - dopóki firma będzie istniała, to nikt nas z niej nie wyrzuci, nie rozwiąże z nami umowy o pracę itp.;
 • niezależność i elastyczność w wyborze sposobu wykonywania określonych i wymaganych przez charakter pracy działań;
 • większa satysfakcja niż wówczas, gdy pracuje się dla kogoś niż dla siebie.[9]


Wady prowadzenia działalności gospodarczej:
 • brak poczucia bezpieczeństwa na rynku (chyba że osiągnie się pozycję potentata w swej dziedzinie);
 • konieczność nieustannego zabiegania o utrzymanie odpowiedniego poziomu sprzedaży usług lub produktów, z czym wiążą się kolejne inwestycje, badania rynku itp.
 • ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia;
 • konieczność pracy w wymiarze wyższym niż etat (8 godzin dziennie);
 • konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej, ZUS;
 • konieczność stałego monitorowania zmian przepisów kodeksu pracy, zasad higieny pracy i bezpieczeństwa;
 • podjęcie odpowiedzialności finansowej i prawnej, zarówno za siebie, jak i za pracowników;
 • ponoszenie konsekwencji prawnych. [10]


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.