Dywidenda ang. dividend

Dywidenda - część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jednego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Spis treści

Procedura wypłaty

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warunkiem wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych jest:
  • zakończenie roku obrotowego (dopuszczalne są wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy);
  • sporządzenie sprawozdania finansowego;
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników);
  • podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.
Dywidenda może być wypłacana z: zysku netto, kapitału zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie akcji.

Formy wypłaty

Dywidenda może być wypłacana w następujących formach:
  • środki pieniężne;
  • akcje lub udziały, które podmiot posiada;
  • akcje lub udziały nowej emisji.


Właściwości dywidendy

Wysokość dywidendy wykazuje plany inwestycyjne spółki. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.