Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu - uniemożliwienie lub utrudnienie danej osobie ubiegania się o pracę, jak również rezygnacja z zatrudnienia wybranej osoby z powodu jej rasy, wieku, płci, przekonań religijnych, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, itp.

Przejawy dyskryminacjiDo przejawów dyskryminacji należą m.in. działania, których celem jest zachęcenie innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz wszelkie zachowania, które skutkują naruszeniem godności albo upokorzeniem pracownika, np. molestowanie. Poza tym przejawy dyskryminacji obejmują dyskryminację bezpośrednią oraz dyskryminację pośrednią.

  • Dyskryminacja bezpośrednia - pojawia się wtedy, gdy pracownik jest lub mógłby być traktowany mniej przychylnie niż inna osoba w porównywalnej sytuacji z powodów takich jak przekonania religijne, płeć, orientacja seksualna, itp. Przykładem dyskryminacji bezpośredniej jest różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, zajmujących takie samo stanowisko pracy.
  • Dyskryminacja pośrednia - występuje w przypadku, gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub praktyki są stosowane na równi wobec wszystkich, ale w sposób szczególny dotykają konkretną grupę społeczną (np. brak rozwiązań prawnych dotyczących statusu par jednopłciowych oraz związków poligamicznych). Pojęcie dyskryminacji pośredniej w wielu przypadkach stanowi uzasadnienie uprzywilejowania danej grupy.


Sytuacja prawna w PolsceKodeks Pracy nakazuje, aby pracownicy byli równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Bibliografia

  • J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.