Dyscyplina pracy

Dyscyplina pracy – ogół obowiązków pracowniczych, a także podporządkowanie się pracownika obowiązującym go zasadom postępowania. Obowiązki te mają charakter prawny, ponieważ wynikają z przepisów Kodeksu pracy.

Spis treści

Definicja szczegółowaDyscyplina pracy to ogół obowiązków pracowniczych, których przestrzeganie jest warunkiem efektywnego przebiegu procesu pracy zespołowej, a także podporządkowanie się pracownika obowiązującym go zasadom postępowania. Dyscyplina pracy w tym rozumieniu obejmuje następujące obowiązki:
 • stawianie się i przebywanie w określonym miejscu i czasie w stanie psychicznej i fizycznej zdolności do wykonywania pracy;
 • aktywne wykonywanie poleceń przełożonych, dotyczących pracy i zgodnych z umową, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego;
 • troszczenie się o interesy zakładu pracy, szczególnie zaś o powierzony majątek;
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).


Obowiązki te mają charakter prawny, bowiem wynikają z treści umowy o pracę, z układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy. O dyscyplinie pracy decydują: poziom i świadomość poszanowania prawa, dotychczasowe nawyki w zakresie poszanowania dyscypliny pracy, bodźcowanie pozytywne (np. system ocen i wynagrodzeń), bodźcowanie negatywne (system kar za naruszenie dyscypliny pracy), obawa przed utratą pracy, czyli przed bezrobociem, świadomość zagrożeń zdrowia i życia wynikająca ze stosunku pracy oraz odpowiedzialność za postępowanie współpracowników, a w szczególnym przypadku - uprawnienia współwłaściciela (np. posiadacze akcji lub udziałów przedsiębiorstwa - miejsca pracy).

Obowiązki pracownicze

 • obowiązek przestrzegania ustalonego czasu pracy:
  • punktualne stawianie się do pracy;
  • przestrzeganie ustalonej długości dnia pracy.
 • obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy - zobowiązuje pracownika do dołożenia wszelkich starań, by jego praca wykonywana była w oznaczonym czasie, w sposób dokładny, zgodnie z wymogami technicznymi, a także by dawała jak najlepsze wyniki.
 • obowiązek wykonywania poleceń przełożonych
 • obowiązek przestrzegania porządku pracy - dotyczy zasad zawartych w regulaminach pracy danego zakładu pracy, które obejmują m. in.:
  • sposób potwierdzenie przez pracownika przybycia do pracy;
  • tryb pobierania i sposób przechowywania narzędzi pracy;
  • ustalanie miejsc palenia papierosów lub spożywania posiłków.
 • obowiązek dbałości o dobro pracodawcy - zobowiązuje pracownika do dbałości o powierzone mu podczas pracy maszyny, narzędzia, urządzenia, surowce i inne przedmioty.
 • obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - to podstawowy obowiązek każdego pracownika, zobowiązuje pracownika do:
  • zapoznania się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (poprzez szkolenia i instruktaże);
  • wykonywania pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • dbania o należyty stan maszyn;
  • stosowania środków ochrony (odzież, obuwie, sprzęt);
  • poddawania się badaniom (wstępnym, okresowym i kontrolnym);
  • niezwłocznego powiadomienia przełożonego o zauważonym wypadku lub zagrożeniu czyjegoś życia bądź zdrowia;
  • współdziałania z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego - zasady te ustalane są przez poszczególnych pracodawców i zwykle obejmują:
  • uprzejme zachowanie w stosunku do przełożonych, podwładnych i współpracowników;
  • nieprzeszkadzanie innym w pracy;
  • okazywanie pomocy podwładnym.


Rozwiązywanie problemówProblemem jest fakt, że nie każdy pracownik łatwo podporządkowuje się obowiązującym zasadom. To może powodować, że osiągany przez niego poziom pracy będzie niezadowalający dla pracodawcy. Rozwiązaniem tego problemu zajmuje się kierownik, który powinien:
 • zająć się tą sprawą w sposób sprawiedliwy i rozsądny;
 • zająć się tą sprawą natychmiast;
 • zebrać i rozpatrzyć wszystkie informacje istotne dla danej sytuacji;
 • zachować spokój i konsekwencję;
 • starać się znalezienia sposobu zachęcenia pracownika do poprawy.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.