Droga Toyoty ang. Toyota Way

Droga Toyoty - filozofia pracy Toyoty, zbiór zasad, leżący u podstaw systemu produkcyjnego Toyoty oraz podejścia do zarządzania w tej firmie. Filozofia ta powstała w oparciu o Fundamentalne Zasady Toyoty, które definiują misję Toyoty jako organizacji oraz główne wartości. Toyota Way 2001 jest to podsumowanie filozofii, wartości i idei systemu produkcyjnego, na które składają się dwie kluczowe zasady[1][2][3]: ciągłe doskonalenie i szacunek do ludzi.

Spis treści

Filozofia

Filozofia pracy Toyoty, zwana Toyota Way jest zbiorem zasad, którymi kierują się wszyscy pracownicy korporacji. Toyota Way zawiera główne zasady postępowania w pracy i opisuje najważniejsze elementy tworzące klimat organizacyjny firmy. Filozofia ta powstała w oparciu o Fundamentalne Zasady Toyoty, które definiują misję Toyoty jako organizacji oraz wartości, które są przekazywane zarówno pracownikom,jak i jej partnerom handlowym i społecznościom lokalnym.

Filozofia Toyota Way zawiera wskazówki umożliwiające pracownikom realizację celów firmy i opiera się na dwóch głównych filarach:
 • „Ciągłym usprawnianiu”
 • „Szacunku dla ludzi”.


Filozofia Toyota Way opiera się na założeniu, że organizacja nigdy w pełni nie jest zadowolona z bieżącej sytuacji i zawsze stara się doskonalić działalność wybierając najlepsze pomysły i angażując w pracę wszystkich we wspólnym wysiłku. Jednocześnie organizacja szanuje ludzi i wierzy, że sukces w prowadzeniu działalności zależy od indywidualnego wkładu pracowników i sprawnej pracy zespołowej. Od wszystkich pracowników (Toyoty), na każdym poziomie organizacyjnym, oczekuje się praktycznego stosowania obu powyższych zasad w ich codziennej pracy i wzajemnych relacjach.

Definicje

 • Wyzwanie - tworzenie długoterminowej wizji, aby z odwagą i kreatywnością sprostać wyzwaniom i urzeczywistnić marzenia;
 • Kaizen - ciągłe doskonalenie działań, w dążeniu ku innowacjom i ewolucji;
 • Genchi Genbuts - sięganie do źródła, by poznać fakty dla podjęcia trafnych decyzji, dochodzenie do konsensusu i optymalne tempo realizacji celów;
 • Szacunek - wzajemny szacunek i podejmowanie wysiłku dla zrozumienia każdego, odpowiedzialność za działania i dążenie do budowania relacji wzajemnego zaufania;
 • Praca zespołowa - podnoszenie jakości pracy indywidualnej i zespołowej poprzez wykorzystywanie wspólnych możliwości rozwoju, wsparcie dla rozwoju zawodowego i osobistego.


Fundamentalne Zasady Toyoty

Filozofia Toyota Way powstała w oparciu o Fundamentalne Zasady Toyoty, które definiują misję Toyoty jako organizacji oraz wartości, które firma stara się przekazywać swoim pracownikom, partnerom handlowym i społecznościom lokalnym. Poniżej zestawienie podstawowych zasad, którymi Toyota kieruje się w swojej działalności.

Zasada 1.Honorowanie języka i ducha prawa każdego kraju oraz podejmowanie otwartych i godziwych działań korporacyjnych tak, by firma stała się dobrym obywatelem świata.

Zasada 2.Respektowanie kultury i zwyczajów każdego kraju oraz współuczestnictwo i wkład w jego rozwój gospodarczy i społeczny poprzez naszą działalność na rzecz społeczności lokalnych.

Zasada 3.Nieustanne podejmowanie działań na rzecz zapewnienia czystych i bezpiecznych produktów oraz poprawy jakości życia poprzez całość prowadzonych przez nas działań.

Zasada 4.Tworzenie i rozwijanie zaawansowanych technologii oraz zapewnianie produktów i usług najwyższej jakości odpowiadających na potrzeby klientów na całym świecie.

Zasada 5.Tworzenie korporacyjnej kultury zachęcającej do indywidualnej kreatywności i propagującej wartości pracy zespołowej, przy jednoczesnym kreowaniu wzajemnego zaufania i poszanowania pomiędzy pracownikami i kierownictwem.

Zasada 6.Dążenie do rozwoju w harmonii ze społecznością globalną poprzez innowacyjne metody zarządzania.

Zasada 7.Współpraca z partnerami biznesowymi w badaniach i tworzeniu w celu osiągnięcia stabilnego, długoterminowego rozwoju i uzyskania wzajemnych korzyści, przy równoczesnym otwarciu na nowe relacje partnerskie.

14 zasad zarządzania Toyota Way

W 2004 roku dr Jeffrey Liker, profesor inżynierii przemysłowej na University of Michigan, opublikował książkę Toyota Way. W tej publikacji Liker przedstawia filozofię Toyota Way jako system zaprojektowany na dostarczenie narzędzi ludziom do ciągłego doskonalenia swojej pracy. Cały system sprowadza się do 14 zasad.

Według Larkin-a, 14 zasad filozofii Toyota Way można podzielić na cztery główne obszary:
 • długoterminowa strategia;
 • właściwy proces dostarczy odpowiedni rezultat;
 • podnoszenie wartości organizacji poprzez rozwój jej ludzi;
 • nieustanne rozwiązywanie głównych problemów zwiększa doświadczenie organizacji.

Długoterminowa strategia

Pierwsza zasada polega na zarządzaniu opierającym się na długoterminowej wizji i strategii, a nie dla szybkiego zysku i krótkoterminowej korzyści.

Właściwy proces dostarczy odpowiedni rezultat

Kolejne siedem zasad koncentruje się na procesie jednocześnie mając na uwadze jakość wyniku. Efektem zastosowania tych zasad jest zmiana procesu produkcyjnego w celu wyeliminowania strat (Muda) poprzez proces nieustannego doskonalenia - Kaizen.

Siedem marnotrawstw (Muda):
 • nadprodukcja
 • nadmierne zapasy
 • czas oczekiwania
 • zbędny transport (przenoszenie)
 • zbędne ruchy (czynności)
 • nadmierne lub błędne czynności produkcyjne
 • braki, defekty


Zgodnie z główna zasadą w tej sekcji, każdy pracownik w ramach Systemu Produkcyjnego Toyoty jest upoważniony do zatrzymania produkcji w przypadku otrzymania sygnału o incydencie jakości, pomimo biurokratycznych procedur Toyoty, w ten sposób podkreślając najwyższy priorytet jakości (Jidoka). Zgodnie z intencją sposobu implementacji biurokratycznego systemu Toyoty, każdy pracownik i inna osoba związana z system, może pomóc w rozwoju i doskonaleniu firmy wspomagając ciągłe doskonalenie (Kaizen).

Docenienie wartości pracowników jest jednym z elementów zasady wyważonego stopnia produktywności (Heijunka), ponieważ wyrównywanie poziomu obciążenia pracą pomaga unikać przeciążania pracowników i urządzeń (Mura), a jednocześnie pomaga w zminimalizowaniu marnotrawstwa (Muda) i unikaniu nierówności poziomów produkcji (Mura).

Te zasady zostały stworzone, aby upewnić się, że są wykorzystane tylko niezbędne materiały (w celu uniknięcia nadprodukcji), a środowisko pracy jest utrzymywane w należytym porządku (zasada 5S), aby pomagać ludziom we współdzieleniu stanowiska pracy i ograniczaniu czasu potrzebnego na poszukiwanie niezbędnych narzędzi, oraz że wykorzystywana technologia jest niezawodna i odpowiednio przetestowana.

Podnoszenie wartości organizacji poprzez rozwój jej ludzi

Zasady od 9 do 11 koncentrują się na rozwoju ludzi. Zasada 9 podkreśla potrzebę upewniania się, że przywódcy są zwolennikami i promują filozofię organizacji. Odzwierciedla to, według Liker-a, przekonanie, że aby przetrwać, zasady muszą być wpojone pracownikom.

Dziesiąta zasada podkreśla potrzebę przyjęcia filozofii firmy przez zespoły robocze i pojedyncze osoby, które są oceniane z sukcesów osiąganych przez 4-5-cio osobowy zespół, a nie z wysiłków indywidualnych.

Zasada jedenasta zwraca uwagę na partnerów biznesowych, których Toyota traktuje podobnie jak własnych pracowników. Toyota rzuca im wyzwanie, by lepiej działali i pomaga w dążeniu do osiągnięcia tego wyzwanie, oferując wspólne zespoły mieszane łączące różne funkcje, do pomagania w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów przez co stają się silniejszymi i lepszymi dostawcami.

Nieustanne rozwiązywanie głównych problemów zwiększa doświadczenie organizacji

Ostatnie zasady obejmują filozofię rozwiązywania problemów, która kładzie nacisk na zrozumienie, opieranie sie na konsensusie, szybkie wdrożenie rozwiązania, oraz nieustanne rozważanie (Hansei]) i usprawnianie (Kaizen).

Dwunasta zasada (Genchi Genbutsu) określa oczekiwanie, że menadżerowie osobiście angażują się w ocenę działań, i z pierwszej ręki wiedzą jak jest sytuacja i jakie są problemy.

Zasada trzynasta zachęca do dogłębnej analizy możliwych rozwiązań i uważnego podejmowania decyzji w drodze konsensusu, natomiast, kiedy decyzja jest już podjęta, szybkiego jej wdrożenia (Nemawashi).

Ostatnia zasada stawia wymaganie, aby Toyota była organizacją uczącą się, nieustannie odzwierciedlająca swoje zasady i dążącą do doskonałości.

Według Liker-a proces stawania się organizacją uczącą się wywołuje krytykę każdego aspektu tego co robi.

Lista zasad Toyota Way

 1. Opierać decyzje w zarządzaniu na dalekosiężnej koncepcji - nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych.
 2. Stworzyć ciągły i płynny proces ujawniania problemów.
 3. Wykorzystać systemy "ciągnięcia", aby uniknąć nadprodukcji.
 4. Wyrównać obciążenie pracą (heijunka).
 5. Stworzyć kulturę przerywania procesów w celu rozwiązywania problemów, by od razu uzyskiwać właściwą jakość.
 6. Standardowe zadania są podstawą ciągłej poprawy i upełnomocniania pracowników.
 7. Stosować kontrolę wizualną, aby żaden problem nie pozostał w ukryciu.
 8. Stosować wyłącznie niezawodną, gruntownie sprawdzoną technologię służącą pracownikom i procesom.
 9. Wychowywać liderów, którzy gruntownie rozumieją pracę, żyją ogólną koncepcja firmy i nauczają innych.
 10. Wykształcić wyjątkowych ludzi i zespoły realizujące ogólna koncepcję firmy.
 11. Szanować szeroką sieć partnerów i dostawców, rzucając im wyzwania i pomagając im w doskonaleniu się.
 12. Angażować się osobiście, aby gruntownie zrozumieć sytuację (genchi genbutsu).
 13. Podejmować decyzje powoli, w drodze konsensusu i starannie rozważając wszystkie możliwości; szybko wdrażać decyzję (nemawshi).
 14. Zostać organizacją uczącą się dzięki nieustraszonej refleksji (hansei) i ciągłej poprawie (kaizen)


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Jeffrey K. Liker: Droga Toyoty - 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, MT Biznes, Warszawa 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.