Dostawca

Dostawca - podmiot biorący na siebie zadanie dostarczenia, w odpowiednim terminie, towaru, materiału lub usługi do odbiorcy, na podstawie zawartej umowy.

Spis treści

UmowaRelacje między dostawcą a odbiorcą określane są na podstawie zawarej umowy między stronami. W umowie dostawca zobowiązuje się do dostarczenia produktu lub usługi. Natomiast odbiorca zobowiązuje się odebrać je i zapłacić określoną cenę. Sporządzoną umowę należy potwierdzić na piśmie.

Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi za jakość dostarczonych produktów lub usług. Odbiorca może odstąpić od umowy w wypadku gdy poinformował dostawcę o złym wykonaniu zadania, a ten, mimo wyznaczonego terminu, nie zmienił sposobu wykonywania zlecenia. Dostawca ma także obowiązek sprawdzenia prawidłowości procesu w przypadku gdy zostanie on zaproponowany przez odbiorcę. W takim przypadku, dostawca może się uchylić od odpowiedzialności w przypadku gdy:
 • nie był on w stanie wykryć wad;
 • poinformował odbiorcę że nie jest możliwe poprawne wykonanie zadania w sposób określony przez odbiorcę, a mimo to odbiorca nie zmieniał swoich wytycznych.


Dostawca jest także odpowiedzialny za opóźnienia. W przypadku zwlekania z wykonaiem zleconego zadania odbiorca może odstąpić od umowy przed upływem terminu oraz zażądać naprawienia szkody wyrządzonej przez niedotrzymanie terminu.

Jeśli odbiorcą jest osoba prywatna a nie przedsiębiorstwo, stosuje się wymogi dotyczące sprzedarzy konsumenckiej.

Dostawcy w sieci dostawDostawca odgrywa bardzo istotną rolę w tzw. sieci dostaw, która składa się z wielu łańcuchów, stanowiących powiązanie między organizacjami. Podmioty te współpracują ze sobą w procesie zaopatrzenia, podczas przepływu produktów, gotówki i informacji w celu osiągnięcia zysków i korzyści. Coraz bardziej złożone potrzeby i wymagania klientów oraz rozrost konkurencji wpływają w dużym stopniu na rozwój i zmiany w zarządzaniu tym systemem logistycznym, dlatego partnerstwo między dostawcami i odbiorcami jest tak istotne.

Rodzaje dostawcówDostawców można sklasyfikować według następujących kategorii:
 • dostawcy surowców, materiałów, towarów i innych dóbr;
 • dostawcy kapitału (banki, agencje kredytowe);
 • dostawcy zasobów ludzkich (agencje pośrednictwa pracy, urzędy pracy);
 • dostawcy informacji (media, firmy badające rynek).


Kryteria wyboru dostawcyDokonując wyboru dostawcy należy kierować się:
 • jakością;
 • niezawodnością;
 • potencjałem - obiekty produkcyjne danego dostawcy i ich zdolności/umiejętności techniczne, zarządcze i organizacyjne oraz sterowanie produkcją;
 • kondycją finansową - niestabilna sytuacja finansowa dostawcy stwarza niebezpieczeństwo zakłócenia regularnej, długoterminowej obsługi;
 • pożądanymi cechami - czynniki, które mogą z określonych powodów wpłynąć na wybór dostawcy;
 • lokalizacją dostawcy.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.