Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego (PRINCE2) ang. Creating the Project Plan

Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego - podproces inicjowania projektu (IP), w którym wykorzystywany jest zarys Uzasadnienia Biznesowego zawarty w Założeniach Projektu oraz wymagania dotyczące zasobów ujęte w Planie Projektu. Taka podstawa umożliwia podjęcie w ramach tego podprocesu działań mających na celu uszczegółowienie istniejącego Uzasadnienia Biznesowego, które następnie zostaje dołączone do zestawionej na koniec tego procesu Dokumentacji Inicjowania Projektu.

Spis treści

Podstawowa zasada

Przygotowany w procesie przygotowania projektu zarys uzasadnienia biznesowego wymaga aktualizacji tak, aby odzwierciedlał szacowany czas i koszt realizacji projektu, zgodnie z tym, jak określono te parametry w Planie Projektu; a także związane z projektem ryzyka zebrane w uaktualnionym Rejestrze Ryzyka.

Szczegółowo przedstawione uzasadnienie biznesowe posłuży Komitetowi Sterującemu do zatwierdzenia projektu, a także zapewnia podstawę dla trwających przez cały czas kontroli sensowności i opłacalności jego realizacji.

! Osobny artykuł: Uzasadnienie Biznesowe (PRINCE2)

Kontekst

W podrocesie tym następuje także uaktualnienie Rejestru Ryzyka poprzez doprecyzowanie zagrożeń zidentyfikowanych podczas przygotowywania Założeń Projektu oraz dodaniu do rejestru oceny ryzyka dla wszelkich zagrożeń ujawnionych później.

Opis

W celu doprecyzowania Uzasadnienia Biznesowego PRINCE2 zaleca wykonanie następujących czynności:
  • przegląd Założeń Projektu w celu sprawdzenia, czy kierownictwo korporacji lub programu nie wprowadziło żadnych wymagań dotyczących formatu lub zawartości Uzasadnienia Biznesowego
  • poszukiwanie doświadczeń poprzednich projektów, kierownictwa korporacji lub programu oraz zewnętrznych organizacji; związanych z opracowaniem Uzasadnienia Biznesowego (niektóre z nich mogły zostać już ujęte w Dzienniku Doświadczeń)
  • stworzenie szczegółowego Uzasadnienia Biznesowego wraz ze zdobytymi dodatkowymi informacjami, a mianowicie:
* kosztami i czasem potrzebnym na wykonanie projektu - tak, jak zostały one oszacowane w Planie Projektu
* głównymi ryzykami, które mogą mieć wpływ na sensowność i wykonalność projektu (zawartymi w Rejestrze Ryzyka
* korzyściami, jakie można uzyskać
* tolerancjami dozwolonymi dla każdej z korzyści
* przegląd Uzasadnienia Biznesowego oraz sprawdzenie zrozumienia oczekiwanych korzyści, jakie ma przynieść projekt
* określenie, w jaki sposób mierzone będzie osiągnięcie poszczególnych korzyści oraz zebranie aktualnych bazowych pomiarów
* określenie synchronizacji przeglądów korzyści (prawdopodobnie, aby zrównać je z granicami etapów)


Własność/OdpowiedzialnośćWejścia i wyjścia

Elementami wejściowymi tego podprocesu są:

Natomiast do elementów wyjściowych należą:

Bibliografia

  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.