Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe - specjalizowane dokumenty przeznaczone do zarządzania stanami magazynowymi towarów. Dokumenty te rejestrują obrót towarami związany z przyjęciem, wydaniem, zmianą magazynu lub miejsca w magazynie.

Dokumenty • Pz - przyjęcie zewnętrzne;
Dokument występujący w gospodarce magazynowej, potwierdzający przyjęcie danego towaru, surowca, produktu lub materiału do jednostki gospodarczej lub jej jednostki organizacyjnej (np. magazynu, składu konsygnacyjnego lub sklepu). PZ wystawia się na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę, zwykle faktury dokumentującej dokonanie zakupu, lub dokumentu WZ dostawcy. Jednostki prowadzące ewidencję magazynową wprowadzają do niej dane przyjętego towaru (materiału). Dokument PZ może być zarejestrowany w księgach rachunkowych jako zdarzenie gospodarcze obrazujące zmiany w sytuacji finansowo-rzeczowej jednostki gospodarczej (zmiana stanu zapasów).

W większości przypadków nie ma obowiązku wystawiania i rejestracji dokumentu PZ. Dokumentacja magazynowa może się opierać na dokumentach handlowych, np. fakturze VAT, opisującej m.in. ilość, cenę jednostkową oraz całkowitą wartość zakupu. Dokument PZ jest istotny szczególnie przy dostawach niefakturowanych (najpierw następuje dostawa, a później wystawiana jest dokumentująca ją faktura), zwłaszcza w przypadku rozbieżności wartościowych (pomiędzy wartością dostawy wynikającą z dokumentu PZ a wartością faktury).

Przykładowo dokument Pz musi zawierać takie dane jak:
 • datę sporządzenia dokumentu i datę przyjęcia towaru na magazynowa;
 • ilość towaru dostarczonego i ilość towaru przyjętego;
 • łączną wartość przyjętego towaru;
 • podpis osoby która dostarcza towar;
 • pochodzenie towaru;
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu;
 • podpis osoby przyjmującej towar;
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentację;
 • dane firmy przyjmującej na magazyn i dane osoby/firmy dostarczającej towar;
 • cenę jednostkową;
 • przeznaczenie towaru;
 • jednostkę miary;
 • unikatowy nr dokumentu;
 • rodzaj transportu towaru.


Dokument Pz musi być sporządzony w 2 jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi przekazywany jest do księgowości. Przeważnie przedsiębiorcy korzystają z papierowych druczków Pz, można jednak skorzystać również ze specjalnego programu magazynowego.

 • Wz - wydanie zewnętrzne;
Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.
 • Pw - przyjęcie wewnętrzne;
Dokumenty przyjęcia wewnętrznego do magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta. Dotyczy przesunięcia towaru do strefy kompletacji.
 • Rw - rozchód wewnętrzny;
Dokumenty wydania wewnętrznego (rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy. Dotyczy przesunięcia towaru do strefy kompletacji.
 • PzImp – przychód zewnętrzny – import;
 • Wz – wydanie z magazynu;
 • MM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód;
 • MM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód;
 • Pr- – protokół różnic – umniejszenie przychodu;
 • Pr+ – protokół różnic – przychód;
 • KPz – przychód zewnętrzny Korekta;
 • KPzImp – przychód zewnętrzny – import Korekta;
 • KPw – przychód wewnętrzny Korekta;
 • KWz – wydanie z magazynu Korekta;
 • KRw – rozchód wewnętrzny Korekta;
 • KMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Korekta;
 • KMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Korekta;
 • ZPz – przychód zewnętrzny Zwrot;
 • ZPzImp – przychód zewnętrzny – import Zwrot;
 • ZPw – przychód wewnętrzny Zwrot;
 • ZWz – wydanie z magazynu Zwrot;
 • ZRw – rozchód wewnętrzny Zwrot;
 • ZMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Zwrot;
 • ZMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Zwrot;
 • ZKPz – przychód zewnętrzny Zwrot do korekty;
 • ZKPzImp – przychód zewnętrzny – import Zwrot do korekty;
 • ZKPw – przychód wewnętrzny Zwrot do korekty;
 • ZKWz – wydanie z magazynu Zwrot do korekty;
 • ZKRw – rozchód wewnętrzny Zwrot do korekty;
 • ZKMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Zwrot do korekty;
 • ZKMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Zwrot do korekty;
 • BO – bilans otwarcia na magazynie.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.