Dokument Przekierowano ze strony: Document ang. document

Dokument – rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.

Spis treści

Definicje dokumentu

W różnych okolicznościach pojęcie dokumentu może różnić się szczegółami interpretacyjnymi:
 • W prawie to przedmiot stanowiący dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności, która może mieć znaczenie w sprawie lub fakty będące podstawą ustalenia stanu prawnego. Zwykle sporządzony w formie określonej przepisami i zaopatrzony w środki uwierzytelniające (podpisy, pieczęcie).
 • W administracji publicznej dokument urzędowy to sporządzone przez organ państwowy lub samorządowy wyrażenie woli, regulujące konkretną sprawę.
 • W rachunkowości to pismo dotyczące zmian w stanie majątkowym przedsiębiorstwa. Zadekretowany do zaksięgowania staje się dowodem księgowym.
 • W informatyce dokument oznacza określony typ pracy zapisywanej do pliku, czyli dokument binarny (dokument cyfrowy).
 • Według ustawy o ochronie informacji niejawnych: dokumentem jest każda utrwalona informacja niejawna, w szczególności na piśmie, mikrofilmach, negatywach i fotografiach, nośnikach do zapisów informacji w postaci cyfrowej i na taśmach elektromagnetycznych, także w formie mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia dokumentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, matrycy i dysku optycznego, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja niejawna utrwalona na elektronicznych nośnikach danych.


Tworzenie dokumentów

Układ strony dokumentu jest sposobem, w jaki informacje graficzne umieszczone są w przestrzeni. Jeśli chodzi o wygląd dokumentu, to odpowiedzialność za układ strony zazwyczaj ponosi grafik. Typografia natomiast zajmuje się projektowaniem liter i symboli, a także ich fizycznym rozmieszczeniem na dokumencie (skład). Projektowanie informacji (Information design) skupia się na skutecznym przekazywaniu informacji, szczególnie w dokumentach przemysłowych i na znakach publicznych. Proste dokumenty tekstowe mogą nie wymagać projektowania wizualnego i mogą zostać stworzone np. przez urzędnika. Niekiedy formularze mogą wymagać wizualnego zaprojektowania w początkowych etapach tworzenia dokumentu, jednak samo ich wypełnienie, takiego projektowania nie wymaga.

Podział dokumentów

Według sposobu sporządzenia, rozróżnia się dokumenty:

 • wizualne,
  • piśmiennicze (np. rękopisy, druki, książki, czasopisma),
  • niepiśmiennicze (np. fotografie, plany, mapy, dzieła sztuki),
 • audialne (np. taśmy i płyty dźwiękowe),
 • audiowizualne (np. filmy).


Według wzajemnych odniesień dokumenty określa się jako:
 • pierwotne (w formie, jaką nadał im twórca),
 • wtórne, dokładnie odwzorowane (duplikat, odpis, kopia),
 • pochodne, zawierające informacje o dokumencie pierwotnym i jego zawartości.


Rodzaje dokumentacji

 • aktowa,
 • techniczna,
 • geodezyjno-kartograficzna,
 • audiowizualna,
 • elektroniczna.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.