Zdyskontowane przepływy pieniężne Przekierowano ze strony: Discounted cash flow ang. Discounted Cash Flow, DCF

Zdyskontowane przepływy pieniężne – metoda polegającą na wycenie środka na podstawie szacunków przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu tego środka.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.