Transformacja cyfrowa Przekierowano ze strony: Digital transformation ang. Digital Transformation, DX

Transformacja cyfrowa - szczególnego rodzaju zmiana organizacyjna, obejmująca zarówno technologię, jak i model zarządzania, której celem jest zwiększenie wydajności biznesu poprzez zapewnienie doskonałej obsługi klienta. Zjawisko transformacji cyfrowej pojawiło się w drugim dziesięcioleciu XXI wieku, jako nowy imperatyw w prowadzeniu działalności organizacji, i powoduje, że technologia cyfrowa przenika przez wszystkie aspekty ludzkiego życia.[1] Jej istotą jest integracja technologii cyfrowych i procesów biznesowych, która ma prowadzić do powstania nowego modelu funkcjonowania danej jednostki, którego rdzeniem będą technologie cyfrowe.[2]

Spis treści

Cele transformacji

Nadrzędnym celem transformacji cyfrowej, podobnie jak każdego działania w biznesie, jest zwiększanie osiąganego zysku lub chociaż utrzymanie go na dotychczasowym poziomie. Jest on osiągany jest poprzez doskonalenie metod obsługi klientów, zwiększenie elastyczności działania, lepsze wykorzystywanie okazji biznesowych i zmniejszanie kosztów.

W badaniu przeprowadzonym przez IDG Research Services na zlecenie firmy EMC Corp.[3], za krytyczny lub bardzo ważny cel inwestycji w technologie cyfrowe 87% respondentów uznało usprawnianie obsługi klienta. Niewiele mniej ankietowanych uważa, że inwestycja ta pozwoli pozyskać nowych klientów. Wśród kolejnych korzyści (82% respondentów) wymieniane jest zwiększanie innowacyjności i umożliwienie podejmowania decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Dalszymi planami cyfryzacji jest zwiększenia sprawności operacyjnej - 30% i tworzenie nowych modeli biznesowych - 26%.

Aspekty organizacyjne

Transformacja cyfrowa wiąże się z szeregiem zmian organizacyjnych, z których większość stałą się możliwa dzięki wykorzystaniu na niespotykaną wcześniej skalę technologii cyfrowych, informacyjnych i telekomunikacyjnych. W śród nich za najważniejsze można uznać:
 • ścisłą integrację wszystkich procesów biznesowych w organizacjach, a w szczególności integracja systemów będących na pierwszej linii kontaktu z klientem (tzw. front-end) oraz tych działających w zapleczu (back-end). Takie połączenie pozwala na łatwiejsze modyfikowanie procesów i modeli biznesowych stosownie do nowych, nieoczekiwanych zachowań klientów;[4]
 • otwartość na tworzenie nowych i nowoczesnych łańcuchów wartości poprzez udostępnianie łatwych do integracji API;[5]
 • globalizacja i mobilność oraz wykorzystanie mediów społecznościowych w kontaktach z klientami, pozwalające na równoprawny dostęp do oferty bez względu na miejsce pobytu i kanał komunikacji. Powszechność oferty przejawia się zarówno na etapie promocji, sprzedaży jak i transportu, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej logistyki i różnorakich kanałów komunikacji. Cecha ta wiąże się z dodatkowymi funkcjonalnościami, takimi jak możliwość śledzenia przesyłki czy oceny zadowolenia przez klienta;
 • otwarcie na nowe rynki dzięki umożliwieniu działania w branżach wcześniej niedostępnych, a równocześnie stworzeniu konkurencji ze strony podmiotów wcześniej działających w innych obszarach rynku. W gospodarce cyfrowej tradycyjny podział na branże zaczyna się zacierać. Faktycznie, widzimy na rynku firmy telekomunikacyjne sprzedające prąd, banki oferujące pakiety wycieczkowe, a z drugiej strony agencje podróży zajmujące się ubezpieczeniami. Podobne zjawiska obserwujemy w branży handlowej, gdzie np. w salonach komputerowych można nabyć lodówkę, a w sklepie AGD laptopa.
 • pojawienie się nowych modeli biznesowych, które wcześniej nie były możliwe lub kompletnie nieefektywne. Coraz więcej firm, dzięki cyfryzacji, omija znane od lat procesy biznesowe (tzw. bypassy). Przykładem może być pojawienie się drukarek 3D, które zakłóciły tradycyjny biznes produkcyjny, czy waluty Bitcoin, omijającej międzynarodowe instytucje finansowe. Inne z kolei potrafią konkurować na tradycyjnych rynkach jedynie poprzez przetwarzanie informacji, nie posiadając żadnego majątku trwałego – tu klasycznymi przykładami są firmy oferujące usługi w modelu „ekonomii współdzielenia” – takie, jak Airbnb (wynajem nieruchomości), TaskRabbit (świadczenie drobnych usług) czy SnapGoods (wymiana przedmiotów);[6]
 • wzrost znaczenia danych i informacji, które w modelu cyfrowym stają się zasobem kluczowym. Należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę zarówno do gromadzenia danych w różnych formatach, jak i do ich skutecznego analizowania w czasie maksymalnie zbliżonym do rzeczywistego.


Aspekty technologiczne

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IDG Research Services na zlecenie firmy EMC Corp[7], jednym z kluczowych katalizatorów transformacji cyfrowej jest chmura hybrydowa.

Organizacje, realizując swoje cyfrowe strategie biznesowe, coraz częściej decydują się na korzystanie z usług opartych na chmurze. Pozwala to szybciej reagować na zmieniające się trendy rynkowe, a w niektórych przypadkach również zwiększyć bezpieczeństwo danych. Największe znaczenie ma segment IaaS (ang. infrastructure-as-a-service, pol. infrastruktura jako usługa). Do korzystania z platform chmurowych skłania przede wszystkim ich większa elastyczność. Większość firm sama rozwija oprogramowanie i usługi, które decydują o przewadze konkurencyjnej, równocześnie kupując wszystkie pozostałe usługi w modelu SaaS.

Wśród technologicznych aspektów transformacji cyfrowej eksperci wymieniają ponadto:

Aspekt pokoleniowy

Transformacja cyfrowa jest związana nierozłącznie ze zmianą pokoleniową, która dotyczy zarówno klientów jak i pracowników. Jeśli pomyślimy kim jest dziś nasz typowy klient, musimy wziąć pod uwagę fakt, że do roku 2020 aż 75% pracowników to będą – w skali globalnej – tzw. Millennialsi, czyli pokolenie Y. To osoby, które urodziły się już w cyfrowym świecie. Nie korzystają oni już nawet np. z e-maila, a do komunikacji używają serwisów społecznościowych. Pokolenie Y ma także specyficzny sposób kupowania, a raczej pozyskiwania dóbr. Zdarza się, że po prostu je wynajmują. Stąd taka popularność np. firm kojarzących kierowców i pasażerów, takich jak Uber czy Lyft. Millennialsi stają się klientami, pracownikami, kolegami z pracy i dostawcami największych przedsiębiorstw.[8]

Ograniczenia

Wśród przeszkód i utrudnień, na jakie napotykają szefowie IT, uczestnicy badania przeprowadzonego przez IDG Research Services na zlecenie firmy EMC Corp[9] wymieniali:
 • ograniczenia budżetowe i dostępność zasobów ludzkich (38%),
 • silosową architekturę środowisk obliczeniowych (30%),
 • brak odpowiednich technologii (29%).


Istotnym ograniczeniem jest brak odpowiednich specjalistów, a w szczególności badaczy danych (ang. data scientists).

Efekty transformacji

Według raportu MIT Center for Digital Business oraz Capgemini, transformacja cyfrowa wpływa na trzy obszary organizacji:
 • doświadczenia klientów (zrozumienie potrzeb klientów, wprowadzenie wielu kanałów kontaktu oraz elementów samoobsługi);
 • procesy operacyjne (procesy wewnętrzne organizacji i środowisko pracy, a także mechanizmy monitorowania wydajności);
 • model działania (jakie produkty lub usługi organizacja dostarcza i na jakie rynki).


W przypadku organizacji publicznych, a zwłaszcza jednostek sektora publicznego, transformacja cyfrowa oznacza dostarczanie usług publicznych poprzez wszystkie możliwe kanały kontaktu na podobnym poziomie jakości jak to ma miejsce w sektorze prywatnym[10]

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 6 grudnia 2016 r.