Diagram macierzowy ang. matrix diagramDiagram macierzowy
Nowe narzędzie
Zarządzanie jakością
Przykład


Diagram macierzowy (diagram tablicowy, diagram matrycowy, wykres matrycowy, wykres macierzowy, matryca zależności) - narzędzie pokazuje związki występujące pomiędzy poszczególnymi elementami. Jest jednym z nowych narzędzi zarządzania jakością.

Spis treści

Zastosowanie

Diagram macierzowy stosuje się w celu przedstawienia powiązań i zależności między poszczególnymi elementami (zadaniami, czynnościami, procesami, proponowanymi rozwiązaniami itd). Przedstawia się je w parach czynników rozmieszczonych w rzędach i kolumnach. Obecność symboli wskazuje na powiązania w danej grupie czynników i odwrotnie - ich brak wskazuje na niezależność elementów.

Przykłady zastosowania:
 • do zrozumienia relacji między poszczególnymi grupami.
 • do komunikowania tych relacji.
 • do przedstawienia związku między wymaganiami klienta a cechami technicznymi produktu lub usługi


Opis

Diagram macierzowy jest graficznym narzędziem, które w formie tabeli (macierzy) pokazuje związek lub zależność pomiędzy ideami lub zagadnieniami. Jeżeli związek występuje, wówczas w tabeli, na przecięciu odpowiedniej kolumny i wiersza umieszczony jest znak, a w przeciwnym przypadku, nie, oraz siłę tej relacji lub rolę elementów czy miar. Diagram macierzowy może prezentować związek pomiędzy dwoma, trzema lub czterema grupami informacji.

W zależności od liczby rozpatrywanych grup informacji rozróżnia sie różne typy macierzy:
 • typu L (macierz w kształcie litery L - ang. L-Shaped) - dotyczy wzajemnej relacji dwóch grup informacji (elementów) (lub jednej grupy do siebie)
 • typu T (macierz w kształcie litery T - ang. T-Shaped) - dotyczy relacji trzech grup informacji (elementów). Grupa A i C każda jest w relacji do B, ale A i C nie są w relacji.
 • typu Y (macierz w kształcie litery Y - ang. Y-Shaped) - dotyczy relacji trzech grup informacji (elementów). Każda jest w relacji do następnej, w relacji tranzytywnej (przechodniej)
 • typu C (macierz w kształcie litery C - ang. C-Shaped) - dotyczy relacji trzech grup informacji (elementów). Każda jest w relacji do każdej, w układzie 3-D.
 • typu X (macierz w kształcie litery X - ang. X-Shaped) - dotyczy relacji czterech grup informacji (elementów). Każde dwie są w relacji do dwóch pozostałych.
 • typu R (macierz w kształcie dachu - ang. Roof-Shaped) - dotyczy wzajemnej relacji jednej grupy informacji (elementów) do siebie. Ten typ diagramu jest zwykle stosowany jednocześnie z diagramem macierzy typu L lub T.


Typu L2 grupyA-->B (lub A-->A)
Typu T3 grupyA-->B ale nie C-->A
Typu Y3 grupyABCA
Typu C3 grupywszystkie trzy jednocześnie i wzajemnie do siebie (3-D)
Typu X4 grupyABCDA ale nie AC or BD
Typu R1 grupaAA i jednocześnie AB typu L lub T
Przykłady diagramu macierzowego typu X,Y,L,T


Konstruowanie diagramu

 • Wskazanie grupy informacji (elementów)
 • Wybór odpowiedniego typu diagramu macierzowego
 • Rozmieszczenie elementów w odpowiednich wierszach i kolumnach macierzy
 • Wskazanie relacji lub jej braku pomiędzy poszczególnymi elementami rozpatrywanych grup.
 • Określenie siły relacji i zobrazowanie z wykorzystaniem ustalonych symboli graficznych oraz odpowiadających im wartościom liczbowym.


Zobacz też

Bibliografia

 • A. Hamrol: Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.