Wykres programowy procesu decyzji Przekierowano ze strony: Diagram decyzyjny ang. process decision programme chart, PDCPWykres programowy

procesu decyzji
Nowe narzędzie
Zarządzanie jakością
Przykład


Wykres programowy procesu decyzji (diagram planowania procesu decyzyjnego, diagram programowania procesu decyzyjnego, wykres programowania procesu decyzyjnego, karta planowania procesu decyzji, karta planowania procesu decyzyjnego, diagram procesu decyzyjnego, diagram decyzyjny, plan decyzyjny) - narzędzie umożliwiające wyznaczenie (opis) oraz wybór najlepszej (optymalnej) drogi, prowadzącej do osiągnięcia postawionego celu. Budowa diagramu polega na tworzeniu pierwotnego schematu symulującego możliwy rozwój wydarzeń. Wykres przyporządkowuje uwypuklonym problemom określony tok postępowania (środki i czynności zaradcze). Wykres ten stosuje się do rozwiązywania problemów o dużym stopniu niepewności (np. w ocenie niezawodności produktu). Jest jednym z nowych narzędzi zarządzania jakością.

Spis treści

Zastosowanie

 • opisuje wszystkie możliwe ścieżki postępowania w rozwiązywaniu problemów o niskim stopniu złożoności
 • logicznie porządkuje działania (cele pośrednie) - podobieństwo do diagramu systematyki
 • ukazuje alternatywne sposoby działania jako odpowiedź na pytanie: jakie inne kroki można podjąć, aby zrealizować postawiony cel?[1]


Opis

Narzędzie wykorzystuje symulacje możliwego przebiegu zdarzeń.[2] Jest podobny do drzewa decyzyjnego. Cechą wspólną jest chronologia procedur, ale wykres programowy procesu decyzji obok chronologii pokazuje również alternatywne rozwiązania, co nadaje mu dynamiczny charakter.

Wykres pozwala graficznie przeanalizować zdarzenia i nieprzewidziane zajścia, które mogą wystąpić podczas realizowania zadania. Jest pomocne w określeniu działań zapobiegawczych, w chwili wystąpienia problemu. Stworzenie wykresu programowego procesu decyzji opiera się na utworzeniu drzewa decyzyjnego, a następnie na rozpatrzeniu poszczególnych rozgałęzień drzewa.[3] Wykres taki może zawierać informacje o osobach odpowiedzialnych za zadania oraz terminach realizacji. Jest on wykorzystywany przy rozwiązywaniu problemów, w których występuje duży stopień niepewności.[4]

Wykres jest uzupełnieniem technik FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) a także FTA (ang. Fault Tree Analysis), które są wykorzystywane w procesie identyfikacji oraz eliminowania istniejących i prawdopodobnych błędów.

Etapy tworzenia wykresu

 1. Powołanie zespołu oraz określenie procesu. Można wykorzystać Diagram systematyki, który będzie wstępem do dalszej pracy zespołu. Diagram ten posłuży do pokazania wstępnego rozwiązania.
 2. Zadawanie pytań oraz analiza. Na tym etapie zespół musi zadać pytania:
  • co może iść nie tak na każdym etapie realizacji zadania?
  • jakie inne działania można podjąć w celu zrealizowania określonego zadania?
  • jakie mogą wystąpić problemy na każdym etapie działań zmierzających do osiągnięcia danego celu?
 3. Rozbudowanie pierwotnego diagramu. Odpowiedzi, które zostały uzyskane we wcześniejszym etapie posłużą do rozbudowania podstawowego diagramu systematyki. Poszczególne działania należy połączyć strzałkami w chronologicznym porządku. Należy uwzględnić celowość, możliwość realizacji oraz ryzyko rozwiązań.
 4. Zakończenie tworzenia wykresu. Praca kończy się, gdy zespół znajdzie wszystkie możliwe do zidentyfikowania problemy[5].


Zobacz takżeLinki zewnętrzne

Bibliografia

 • A. Hamrol, W. Mantura: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • J. Lewandowski: Zarządzanie jakością. Jakość, Ergonomia, Bezpieczeństwo Pracy, Ochrona Środowiska, Wyd. MARCUS, Łódź 1998
 • J. Łańcucki: Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.