Koordynacja projektowania (ITIL) Przekierowano ze strony: Design coordination (ITIL) ang. design coordination

Koordynacja projektowania
proces
Projektowanie Usług
ITIL
Logo ITIL


Koordynacja projektowania - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design) odpowiedzialny za koordynację wszystkich działań projektowania usług, procesów i zasobów. Koordynacja projektowania zapewnia spójne i skuteczne projektowanie nowych lub zmienionych usług informatycznych, systemów zarządzania usługami, architektury, technologii, procesów, informacji i miar.[1]

Spis treści

Cele

Celami procesu koordynacji projektowania są:
 • zapewnienie zgodnego z celami firmy projektu odpowiednich usług, zarządzania systemami informatycznymi, architektury, technologii, procesów, metryk, w celu zaspokojenia bieżących i zmieniających się potrzeb i wymogów biznesowych
 • zaplanowanie i koordynowanie wszystkich zaprojektowanych działań
 • stworzenie pakietu projektu usługi (ang. SDP) w oparciu o kartę usługi oraz zgłoszenie zmiany
 • zapewnienie, że odpowiednie projekty usług zostaną stworzone oraz, że zostaną przekazane do fazy przekazania usługi, jako zaakceptowane
 • zarządzanie powiązaniami z fazami strategii usług oraz przekazania usług
 • rozwój wydajności i efektywności projektu, działań i procesów związanych z daną usługą


Zakres

Niektóre działania projektowe będą częścią planu, podczas gdy inne będą zarządzane w toku procesu zmian, bez wykorzystywania formalnie określonego projektu. Zazwyczaj, poważniejsze zmiany wymagają najwięcej zaangażowania w procesie koordynacji projektowania, ale generalnie wszelkie zmiany, które mogą korzystać z usprawnień tego procesu, mogą zostać uwzględnione w planach. Każda organizacja powinna jednakże zdefiniować kryteria, ustalające poziom zaangażowania w procesów koordynacji projektów, każdego pojedynczego projektu.

Znaczenie dla biznesu

Proces koordynacji projektowania zapewnia produkcję jednolitych wzorów rozwiązań projektowych i SDP, które zapewnią pożądane wyniki biznesowe.

Opis procesu

Koordynacja projektowanie jest procesem mającym zapewnić, że zamiary i cele na danym etapie projektowania zostały spełnione. Proces zapewnia odpowiedni punkt koordynacji i kontroli w odniesieniu do wszystkich działań i procesów na danym etapie cyklu życia usługi.

Wyzwalacze

 • zmiany w wymogach i usługach biznesowych
 • wniosek o zmianę (ang. RFC)
 • nowe programy lub projekty
 • rewizja wszystkich dotychczasowych strategii IT

Wejścia

 • karta usługi dla nowej lub zmienionej usługi
 • RFC na każdym poziomie dostępności danej usługi w cyklu
 • informacje biznesowe zapewnione przez strategię biznesową organizacji, strategię IT oraz analizę wpływu na biznes

Wyjścia

 • kompleksowy i spójny zestaw projektów usług i SDP
 • zaktualizowana architektura firmy
 • zaktualizowane systemy zarządzania, procesy, metryki i metody metryczne

Role

 • Menedżer ds. projektowania usług (właściciel procesu) - jest on odpowiedzialny za stworzenie wysokiej, jakości, bezpiecznych oraz elastycznych projektów dla nowych lub ulepszonych usług. W zakresie jego obowiązków leży także tworzenie i opieka nad pełną dokumentacją projektową.

Odpowiedzialność

Macierz odpowiedzialności: Proces koordynacji projektowania.

Rola ITIL/PodprocesMenedżer ds. projektowania usługMenedżer ds. projektówMenedżer ds. operacji ITMenedżer ds. finansówAnalityk aplikacji/techniczny
Wsparcie koordynacji projektowaniaA R
Planowanie koordynacji projektowaniaA RR
Koordynacja i monitorowanie koordynacji projektowaniaARR
Techniczna i operacyjna koordynacja projektowaniaAR
Przegląd procedur koordynacji projektowania i zgłaszanie wniosków o zmianęA R


A: (ang. Accountable) Odpowiedzialność zarządcza - zgodnie z modelem RACI, osoba ostatecznie odpowiedzialna za prawidłowość i dokładne wypełnianie procesu koordynacji projektowania w ITIL®.

R: (ang. Responsible) Odpowiedzialność - zgodnie z modelem RACI, osoba odpowiedzialna za realizację zadań w procesie koordynacji projektowania w ITIL®.

Powiązania

 • Faza w cyklu życia usługi Strategia usług - proces koordynacji wspomaga wykorzystywanie informacji zawartych w ogólnych strategiach IT firmy oraz w portfelach usług.
 • Faza w cyklu życia usługi Przekazanie Usług - powiązanie następuje w momencie przekazania projektu usługi w formie pakietu projektu usługi.


Krytyczne czynniki sukcesu i Kluczowe wskaźniki wydajności

Poniższa tabela zwiera przykładowe krytyczne czynniki sukcesu (ang. CSF) dla procesu koordynacji projektowania, uzupełnione typowymi dla tego procesu kluczowymi wskaźnikami wydajności (ang. KPI). Wszelkie osiągnięcia związane z potencjalnymi KPI powinny być monitorowane i wykorzystywane w celu zidentyfikowania możliwości rozwoju, co powinno zostać zapisane w rejestrze CSI.

Krytyczny czynnik sukcesuKluczowy wskaźnik wydajności
Dokładne i spójne pakiety projektu usługiZmniejszenie liczby kolejnych korekt w treści pakietów (ang. SDP)
Zarządzanie sprzecznymi żądaniami przy podziale zasobówRedukcja ilości problemów związanych z konfliktami wokół podziału zasobów procesu projektowania usług
Nowe i zmienione usługi spełniają wymagania klientówProcentowy wzrost liczby przekazanych usług, konsekwentnie osiągających ustalone wcześniej poziomy usługi


Wyzwania i ryzyka

Wyzwania
 • utrzymanie wysokiej jakości SDP w skomplikowanym i zróżnicowanym środowisku organizacji biznesowych, usług i infrastruktur
 • zapewnienie wystarczających zasobów procesom koordynacji projektowania
 • rozwój najczęstszych praktyk projektowych, które zapewniają wymagany poziom projektowania, bez wprowadzania zbędnej biurokracji


Ryzyka
 • brak umiejętności i wiedzy
 • brak zaangażowania ze strony organizacji biznesowych
 • słabo zdefiniowane lub niejasne priorytety oraz wymagania organizacji


Zasady i podstawowe pojęcia

Dostawca usługi powinien zdefiniować politykę w celu określenia poziomu koordynacji, który powinien być ustalony dla różnych działań związanych z projektowaniem usług. Owa polityka powinna ustalać także wymagany poziom dokumentacji.

Równowaga i nadawanie priorytetów

W procesie koordynacji projektowania, należy zwrócić uwagę na to, aby zrównoważyć cel całościowego projektu, który obejmuje wszystkie aspekty swojej użyteczności i gwarancji, z ryzykiem stworzenia nadmiernie biurokratycznych standardów i wymagań, kosztem konsekwentnie rozwijającej się usługi.

Integracja z procesami zarządzania projektami

Wiele najważniejszych działań projektowych jest zarządzana jako część procesu zarządzania projektami i zależy w głównej mierze od doświadczenia menedżera ds. projektów w zakresie projektowania usług. Koordynacja projektowania powinna zapewniać integralność procedur i narzędzi oraz produktów, potrzebnych do osiągnięcia projektowego sukcesu, z całościową metodologią procesów zarządzania projektami.

Metody i techniki

Działania podejmowane w ramach koordynacji projektowanie podzielić można na dwie kategorie:
 • działania odnoszące się do ogólnej polityki względem projektowania usług
 • działania odnoszące się do poszczególnych projektów

Działania ogólne

Działania podejmowane w ciągu całego cyklu projektowania usług mogą być podejmowane głównie przez menedżera procesu koordynacji i obejmują następujące czynności:
 1. zdefiniowanie i utrzymanie odpowiedniej polityki oraz metod
 2. zaplanowanie zasobów i możliwości projektowych
 3. koordynacja działań projektowych
 4. zarządzanie ryzykiem i problemami projektowymi
 5. rozwój projektowania usług

Działania pojedyncze

Działania tego typu odnoszą się do indywidualnych projektów i mogą być podejmowane przez menedżerów ds. projektowych lub inne osoby bezpośrednio odpowiedzialne za odpowiednie zmiany w projektach. W tym przypadku menedżer procesu koordynacji może tylko służyć pomocą i radą. Działania te obejmują:
 1. zaplanowanie indywidualnych projektów
 2. koordynację indywidualnych projektów
 3. monitorowanie tych projektów
 4. przegląd projektów i zapewnienie przekazania odpowiedniego pakietu projektu usługi


Zobacz też

Pozostałe procesy Projektowania Usług:

Bibliografia

 • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.