Depozyt bankowy ang. deposit account

Depozyt bankowy (wkład bankowy) – inwestycja finansowa, która polega na powierzeniu środków finansowych bankowi[1]. W zamian za ulokowanie depozytu pieniężnego banki płacą deponentom odsetki,których wysokość zależy od długości zadeklarowanego czasu depozytu i stóp procentowych na rynku. Oprocentowanie może być stałe albo zmienne. Banki uzyskują w zamian prawo do dysponowania powierzonymi im środkami pieniężnymi, udzielając na ich podstawie kredytów lub inwestując je. Depozyty stanowią podstawowe źródło finansowania działalności kredytowej prowadzonej przez banki.Depozyty mogą mieć także formę rzeczową, np. papiery wartościowe, biżuteria, kruszce szlachetne, numizmaty, dokumenty. Są one przechowywane w skarbcu bankowym za określoną opłatą.

Spis treści

Rodzaje

Wyróżnia się:
  • depozyty na żądanie (a’vista) – jest to głównie pieniądz transakcyjny gromadzony na rachunkach bieżących i pomocniczych; ich właściciele mogą dysponować pieniędzmi w każdej chwili; za te depozyty banki oferują stosunkowo niską lub zerową stopę procentową;
  • depozyty terminowe (lokaty terminowe) – środki pieniężne, które nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania; powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas i przynoszą wyższe odsetki.


Oprocentowanie

Aby policzyć narosłe odsetki z depozytu, można wykorzystać metodę liczb procentowych:

gdzie:
  • I – odsetki w całym badanym okresie;
  • Ki – wartość gotówki znajdującej się na koncie w i-tym okresie;
  • ti – liczba dni w i-tym okresie, w których nie zmienia się oprocentowanie depozytu i wartość gotówki na koncie;
  • ri – oprocentowanie w i-tym okresie, podawane w skali roku (podawane bez symbolu %);
  • n – ilość okresów;
  • baza – liczba dni w roku (dla PLN 365).


Systemy gwarantowania depozytów

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wkładów bankowych, objęte są one w zdecydowanej większości krajów systemem gwarantowania depozytów. Oznacza to, że nawet w przypadku bankructwa banku, klienci mogą odzyskać całość lub część swoich wkładów (zazwyczaj do określonej kwoty). Tworzone są w tym celu specjalne fundusze, które w razie potrzeby wypłacającą poszkodowanym klientom rekompensaty.

Depozyty bankowe w Polsce

Wkłady bankowe gwarantowane są W Polsce przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wkłady nieprzekraczające 100 tys. EUR gwarantowane są w 100%[2].Depozyty są najpopularniejszą formą oszczędzania w Polsce.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 sierpnia 2016 r.