Dekretacja

Dekretacja – odręczna adnotacja na korespondencji wpływającej do biura (urzędu), wskazująca komórkę organizacyjną (osobę) odpowiedzialną za załatwienie danej sprawy, jak również sposób lub termin jej załatwienia. W przypadku dokumentów księgowych (Rachunkowość) może też określać sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych. Dekretacja nadaje właściwy bieg dokumentom wpływającą zgodnie z przyjętą instrukcją kancelaryjną lub innymi przepisami regulującymi obieg danego rodzaju dokumentów (np. księgowych).

Dekretacja dokumentów księgowych

W księgowości dekretów używa się, aby ująć zdarzenie gospodarcze w systemie finansowo-księgowym firmy. Dekretując zdarzenie gospodarcze, np. wystawienie faktury kosztowej, osoba odpowiedzialna powinna oznaczyć dany dokument, np. fakturę, w ten sposób aby można było przenieść operację do systemu księgowego. Dekret powinien zawierać numery kont księgowych, na których powinna zostać umieszczona operacja gospodarcza, krótki opis operacji gospodarczej, podpis osoby dekretującej, datę zdarzenia gospodarczego i kwotę[1]. Po zadekretowaniu zdarzenia gospodarczego, co najczęściej następuje poprzez wystawienie dekretu na danym dokumencie, np. fakturze lub poleceniu księgowania, taki dokument można wprowadzić do systemu księgowego, czyli zaksięgować.

W urzędzie administracji publicznej dekretacją zajmuje się kierownik urzędu lub wyznaczona przez niego osoba, a w pierwszej kolejności dekretacja skierowana jest do pracownika kancelarii ogólnej (Sekretariatu).

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.