Deklaracja Bolońska

Deklaracja Bolońska - podstawa procesu na rzecz tworzenia harmonijnego systemu szkolnictwa wyższego w Europie, podniesienia prestiżu uczelni europejskich w porównaniu z uczelniami amerykańskimi, przyjęcie systemu porównywalnych stopni i tytułów akademickich. Zakłada wprowadzenie systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia:

  • Studia I stopnia trwają co najmniej 3 lata (6 semestrów), w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera;
  • Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry), w Polsce kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego;
  • Studia III stopnia trwają 4 lata, kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.


Nie jest to system przyjęty dla wszystkich kierunków. Istnieje niewielka grupa kierunków, których kształcenie odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich, bez podziału na studia I i II stopnia (są to głównie studia z dziedzin: medycyny, sztuki oraz prawa).

Deklaracja Bolońska wprowadza punktację ECTS (European Credit Transfer System).

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.