Definiowane programu (proces MSP) Przekierowano ze strony: Defining a Programme ang. Defining a Programme

Definiowane programu
proces
MSP
Logo MSP


Definiowane programu – proces MSP, którego celem jest szczegółowe zdefiniowanie i zaplanowanie programu. Dzięki informacjom zgromadzonym w tym procesie kierownictwo programu ma podstawę dla podjęcia decyzji, czy program powinien być realizowany czy nie. Założenia Programu wykorzystywane są jako punkt wyjścia dla stworzenia dokumentacji definiującej program.

Spis treści

Cel procesu

W procesie Definiowanie programu opracowywane są uzasadnienie biznesowe i ład dla programu, który jest opisany przez strategie dotyczące:

Te ogólne ramy zarządcze zostaną dalej uszczegółowione i będą stosowane w procesie Zarządzanie Transzami. Nieuniknione kompromisy pomiędzy dostępnymi zasobami, możliwymi do poniesienia lub akceptowalnymi kosztami, oczekiwaną jakością, terminami i korzyściami wymagają porozumienia pomiędzy Grupą Sponsorującą a Właścicielem Programu.

Na zakończenie procesu Definiowanie Programu wymagana jest formalna zgoda Grupy Sponsorującej i Właściciela Programu na kontynuowanie prac i rozpoczęcie realizacji pierwszej transzy.

Elementy wejściowe procesu

Elementami wejściowymi do procesu Definiowanie programu są:

Elementy wyjściowe procesu

Elementami wyjściowymi z procesu Definiowanie programu są:
 • raport z przeglądu;
 • uzgodniona struktura organizacyjna programu;
 • decyzje o wstrzymaniu określonych bieżących działań (dla programu wyłaniającego się);
 • uzgodnione zasady zarządzania programem (ład programu);
 • uzgodnione granice programu;
 • zgoda na realizację pierwszej transzy programu lub decyzja o zatrzymaniu programu.


Informacje wyjściowe z procesu Definiowanie programu są zebrane w postaci dokumentacji definiującej program (zwanej również jako Dokument Definiujący Program (ang. programme definition document)).

Działania w procesie

W procesie Definiowanie programu podejmowane są następujące działania:
 1. Ustanowienie infrastruktury
 2. Ustanowienie zespołu definiującego program
 3. Identyfikowanie interesariuszy
 4. Doprecyzowanie Deklaracji Wizji
 5. Opracowanie Modelu Docelowego
 6. Opracowanie Profilów Korzyści
 7. Modelowanie korzyści i doprecyzowanie priorytetów korzyści
 8. Walidowanie korzyści
 9. Planowanie Dossier Projektów
 10. Identyfikowanie transz
 11. Zaprojektowanie organizacji programu
 12. Budowanie ładu
 13. Opracowanie Planu Programu
 14. Konsolidowanie Dokumentu Definiującego Program
 15. Opracowanie i potwierdzenie Uzasadnienia Biznesowego programu
 16. Przygotowanie do pierwszej transzy
 17. Zgoda na kontynuację


Sterowanie procesem

Sterowanie procesem Definiowanie programu odbywa się poprzez:

Kluczowe role w procesie

Kluczowe role zaangażowane w procesie Definiowanie programu obejmują:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.