DMADV

DMADV
Metoda
Zarządzanie jakością
Podstawowy schemat


DMADV - Metoda zarządzania projektem nowego procesu lub produktu. Kolejne litery jest to skrót od wyrazów angielskich oznaczających poszczególne fazy: Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Kompatybilną metodą służącą optymalizacji już istniejących procesów jest DMAIC.

Spis treści

Opis

DMADV jest podstawą wdrożeń Six Sigma, skrót pochodzi od angielskich słów:
 • Define (definiowanie) - zdefiniowanie celu projektu, zgodnie z potrzebami klientów i strategią organizacji
 • Measure (pomiar) - zmierzenie i określenie charakterystyki krytycznej dla jakości (ang. Critical To Quality, CTQ), cechy produktu, cechy procesu produkcyjnego i ryzyka
 • Analyze (analiza) - analiza dostępnych rozwiązań alternatywnych umożliwiających osiągnięcie założonego celu, opracowanie wysokopoziomowych projektów, ocena możliwość ich realizacji i wybór najlepszego
 • Design (projektowanie) - zaprojektowanie nowego produktu, usługi lub procesu. W tej fazie wykonuje się symulacje
 • Verify (weryfikacja) - zweryfikowanie przygotowania projektu, wykonanie realizacji pilotażowej, implementacja procesu na produkcji i przekazanie właścicielowi procesu


DMADV vs. DMAIC

Drugą metodą jest DMAIC, której nazwa to pierwsze litery angielskich nazw kolejnych etapów projektu:
 • Define (definiowanie)
 • Measure (pomiar)
 • Analyze (analiza)
 • Improve (usprawniaj)
 • Control (kontroluj)


Obie metody mają pewne wspólne cechy, są pozornie bardzo podobne, ale nie mogą być stosowane wymiennie. Każda z nich przeznaczona jest dla innego rodzaju usprawnień.

Podobieństwa

 • obie metody są wykorzystywane do zmniejszenia liczby wad do mniej niż 3,4 na milion;
 • obie metody wykorzystują narzędzia statystyczne do znalezienia rozwiązań problemów związanych z jakością;
 • obie metody wymagają wsparcia ekspertów Six Sigma (ang. Black Belt) w trakcie projektu usprawniającego;
 • obie koncentrują się na realizacji celów biznesowych i finansowych w organizacji;
 • obie metody wymagają wsparcia tzw. Championa i właściciela biznesowego w trakcie realizacji projektu.

RóżniceDMADVDMAIC
pomaga w określeniu potrzeb klienta w odniesieniu do produktu lub usługijest związana z definiowaniem procesów biznesowych
metoda jest wykorzystywana do pomiaru potrzeb klienta i specyfikacji.metoda jest wykorzystywana do pomiarów bieżących wyników działalności
proces biznesowy jest analizowany w celu znalezienia rozwiązań, które pomogą w spełnianiu potrzeb klientów i ich wymagań.proces biznesowy jest analizowany w celu znalezienia głównych przyczyn wady lub powtarzającego się problemu.
w metodzie tej ulepszany jest model biznesowy w ten sposób, by pomagał w spełnianiu wymagań klientów.w tej metodzie ulepszenia są wykonane w procesie biznesowym w celu wyeliminowania lub ograniczenia wad
wymyślony nowy model biznesowy jest kontrolowany w formie symulacji w celu sprawdzania jego skuteczności w spełnianiu potrzeb klientów i specyfikacjisystemy kontroli są umieszczone po to by zapewnić przyszłe kontrole wyników jakości procesów biznesowych


Podsumowując - DMAIC jest stosowany dla istniejącego produktu lub procesu, który nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Klienta; natomiast model DMADV jest stosowany , gdy nowy produkt lub proces musi być opracowany w celu spełnienia wymagań klientów. DMADV jest również używany w przypadku, gdy produkt lub proces został zoptymalizowany za pomocą DMAIC, ale nadal nie jest w stanie zaspokoić potrzeby klientów lub poziomów jakości Six Sigma.

Zobacz też

Linki zewnętrzne!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.