Compliance

Compliance - zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Jest rozwinięciem systemu wewnętrznej kontroli funkcjonującej w organizacji danego przedsiębiorcy. Zadaniem compliance jest nie tyle usuwanie skutków niezachowania zgodności z normami prawa, ale zapobieganie powstawaniu takich sytuacji poprzez stworzenie systemu wykrywania ryzyka prawnego już w sferze koncepcyjnej przy planowaniu nowych działań przez przedsiębiorcę. Pełnienie funkcji compliance wymaga doskonałej znajomości zasad i procesów w organizacji, a jej zadaniem jest stworzenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Spis treści

Charakterystyka

Celem systemu jest identyfikacja zagrożeń dla działania organizacji, monitorowanie zaistniałych incydentów, podejmowanie działań wspierających oraz naprawczych. Niezwykle ważnym elementem systemu jest stworzenie przejrzystych zasad komunikacji i raportowania o zidentyfikowanych nieprawidłowościach. System i działania podejmowane w jego obszarze powinny być dopasowane do rodzaju i wielkości organizacji i obejmować wszystkie szczeble organizacji.

Składniki systemu

System compliance opiera się w szczególności na:
  • stworzeniu odpowiednich procedur i procesów w obszarze compliance;
  • określeniu misji organizacji;
  • monitorowaniu realizacji procedur;
  • raportowaniu o nieprawidłowościach;
  • działaniach edukacyjnych;
  • działaniach naprawczych.


Zadania compliance

Zadania compliance to w szczególności:
  • implementacja przepisów prawa, zasad i standardów do procedur wewnętrznych;
  • nadzór nad prawidłowym wdrażaniem procedur wewnętrznych;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.