Co warto wiedzieć o pracodawcy

Co warto wiedzieć o pracodawcy – jedną z pierwszych czynności osoby poszukującej pracy jest zebranie informacji o interesującej go firmie, czyli przeprowadzenie wywiadu gospodarczego. Zaniedbanie tej czynności może mieć negatywne skutki. Informacje te często okazują się bowiem użyteczne nie tylko jako podstawowe kryterium wyboru przyszłego pracodawcy przez jednostkę. Wiedza o firmie stanowi bowiem także czynnik przewagi nad innymi kandydatami z tego względu, że firmy często czyni z poziomu tej wiedzy kryterium selekcji do pracy.

Spis treści

Zakres tematycznyInformacje o organizacji mogą być zarówno ogólnie i łatwo dostępne, jak i wymagające nieco wysiłku i głębszego zainteresowania się firmą. Przedsiębiorstwo może diagnozować orientację kandydatów do pracy o firmie, stosując kilka podstawowych technik: może ujmować pytania o sobie w kwestionariuszu rekrutacyjnym czy w scenariuszu rozmowy kwalifikacyjnej albo, korzystając z wizyty kandydatów w firmie, np. przy okazji testów wstępnych, posłużyć się ankietą pisemną, aby ocenić poziom wiedzy o firmie u ludzi szukających w niej miejsca pracy.

Pracodawca może (a nawet powinien w pewnych sytuacjach) spytać o kilka kwestii:

  • historia (geneza) firmy - geneza rozpoczyna się od daty powstania firmy i zazwyczaj, zwłaszcza w polskich uwarunkowaniach, jest procesem zmian formy własności, struktury oraz samej nazwy firmy. Im bliżej teraźniejszości, tym pożądane przez pracodawcę informacje mogą być bardziej szczegółowe. Informacjami bardzo ważnymi mogą być najistotniejsze projekty i dokonania przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich lat, szczególnie te, o których musiało być głośno w publicystyce ekonomicznej. Dzięki tym dokonaniom, uhonorowanym np. prestiżowymi nagrodami, medalami na targach czy tytułami, firma stworzyła sobie określoną reputację, czyli wizerunek w otoczeniu lokalnym, krajowym i być może nawet międzynarodowym.


  • aktualna sytuacja finansowa firmy - dane ekonomiczne spółek akcyjnych notowanych na giełdzie są w dużej części ogólnodostępne. Wśród danych tych w szczególności można wymienić aktualną wielkość kapitału akcyjnego oraz wartość akcji według ostatnich notowań. Od kondycji finansowej zależy w dużym stopniu sytuacja przedsiębiorstwa w zakresie wielkości i struktury zatrudnienia. Najważniejsze są tu: liczba pracujących ogółem oraz rozmieszczenie oddziałów i przedstawicielstw firmy. Jeśli chodzi o aspekt personalny firmy, to od kandydata można oczekiwać także znajomości nazwisk konkretnych osób wchodzących w skład zarządu przedsiębiorstwa.


  • orientacja na temat pozycji danej firmy wśród konkurentów - pozycję tą obrazuje najogólniej udział rynkowy firmy w określonym sektorze bądź sektorach gospodarki lub też jej udział w sprzedaży konkretnych grup produktów. O marki swoich najważniejszych produktów firma może pytać kandydata do pracy, prosząc go o wskazanie ich wśród kilku podobnych, podanych mu do wyboru. Wymagana jest także znajomość najważniejszych konkurentów firmy.


Jakie są powody, dla których przedsiębiorstwo oczekuje znajomości powyższych zagadnień? Firmy bardzo często szukają osób o szerokim spojrzeniu na przedsiębiorstwo i na jego otoczenie. Kluczowe jest bowiem znalezienie pracownika, którego nie będzie cechować swoista przypadkowość lub przymus pracy. Przypadkowość oznaczałaby bowiem niejasność i nietrwałość motywów wyboru określonego pracodawcy, co mogłoby się wiązać z nadmierną i niepożądaną fluktuacją. Jednocześnie osoba znająca szersze uwarunkowania działalności swojego przyszłego pracodawcy prawdopodobnie nie skupi się później w pracy jedynie na wąskim, specjalistycznym aspekcie tej działalności, np. rachunkowości czy technologii, lecz będzie myśleć w kategoriach sukcesu firmy jako całości. Poza tym znajomość danej firmy świadczyć może o wysiłku, jaki jednostka włożyła w proces przygotowania się do pracy. Ten wysiłek, wyrażający się poprzez szukanie informacji we wszelkich dostępnych źródłach, jest oznaką wysokiej motywacji tej jednostki do przyszłej pracy, a to przecież bardzo dobry objaw, patrząc z punktu widzenia oczekiwań i interesów pracodawcy.

Metody pozyskiwania informacjiŹródła informacji, czyli nośniki wykorzystywane w celu jej pozyskania, można podzielić na \
  • formalne i otwarte - zaliczymy tutaj przede wszystkim prasę, szczególnie branżową i to zarówno bieżące numery czasopism, jak i egzemplarze archiwalne, które to egzemplarze dostępne są w bibliotekach i archiwach internetowych. Poza czasopismami cennym źródłem informacji mogą być też opracowania książkowe, raporty, biuletyny informacyjne firmy dla inwestorów, broszury rekrutacyjne, prasa zakładowa oraz Internet.
  • nieformalne i zamknięte - do tej kategorii źródeł zalicza się dostawców i klientów firmy, a także konkurentów i organizatorów instytucji rynkowych, w jakich uczestniczy firma, takich jak wystawy czy targi.


Większość firm na obecnym rynku posiada swoje strony internetowe. Coraz bardziej popularnym źródłem pozyskiwania informacji staje się forum dyskusyjne pracy. Pomocne bywają także instytucje i stowarzyszenia podające nazwiska kontaktowe i rady zawodowe, o tym jak dotrzeć do informacji o wybranym zawodzie. Stowarzyszenia i instytucje handlowe tworzą także wykazy członkostwa i czasopisma, które dostarczają informacji o trendach i zagadnieniach z danego obszaru. Prawie każdy rodzaj branży czy przemysłu przynależy do stowarzyszenia handlowego lub wyznaczonego instytutu.

Innym przydatnym źródłem są informacje konkurencji, gdyż często dają wgląd w wybraną organizację, pozwalając kandydatowi na rozpracowanie różnic pomiędzy dwoma firmami oraz ich unikatowych zalet. Kandydaci do pracy mogą pozyskać interesujące ich dane poprzez kupno gazet i czasopism. Większość pism handlowych można zakupić w dużych kioskach prasowych lub można je zamówić. Ogólna znajomość prasy branżowej, zdobywana poprzez czytanie gazet publikujących główne zagadnienia biznesowe, związane z danym sektorem przemysłowym jest przydatną wiedzą, która stanowi ważne zaplecze dla kandydata do pracy w danym przedsiębiorstwie.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.