Choroba pracownika

Choroba pracownika - choroba, na którą narażony jest pracownik. Szczególnym jej rodzajem może być choroba zawodowa lub wypadek przy pracy.

Spis treści

Świadczenia przysługujące z tytułu choroby

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytuły choroby przyznaje pracownikowi następujące świadczenia[1]:
  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • rentę szkoleniową,
  • rentę rodzinną,
  • dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych.


Uwarunkowania prawne

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy do 33 dni łącznie w roku kalendarzowym. Niezdolność ta może wystąpić wskutek: choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w okresie ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Po upływie 33 dni niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Wysokość wynagrodzenia

W trakcie choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% jego wynagrodzenia[2]. Może ono być naliczane w sposób korzystniejszy dla pracownika, jeżeli wynika to z przepisów, które obowiązują u danego pracodawcy. Długa, nawet usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy może dezorganizować firmę. Czasem wiąże się to z koniecznością zatrudnienia nowej osoby. Pracodawca musi zatem orientować się, po jak długim czasie choroby może zwolnić pracownika.

Zwolnienie w trakcie choroby

Okres choroby pracownika to czas, w którym zasadniczo nie można wypowiedzieć umowy o pracę, jednak Kodeks Pracy dopuszcza wyjątkowo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w trakcie długotrwałego przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. Jest to możliwe po upływie 3 miesięcy nieobecności z powodu choroby, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy (bez doliczania okresu tej niezdolności). Zazwyczaj pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z tytułu choroby dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, pod warunkiem, że pracownik nadal nie odzyskał zdolności do pracy.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 października 2015 r.