Certyfikat

Certyfikat - dokument potwierdzający, że posiadająca go instytucja, osoba lub produkt spełniają określone wymogi. Certyfikat wydawany jest przez akredytowane instytucje.

Podział

Ze względu na podmiot otrzymujący certyfikat oraz dziedzinę jaką on potwierdza wyróżnić można:
 • certyfikat produktu - dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach właściwościami;
 • certyfikat potwierdzający prawo do wykonywania określonych w nim czynności (przyznawany konkretnej osobie);
 • certyfikat stwierdzający posiadanie kompetencji w zakresie określonym w certyfikacie;
 • certyfikat przyznawane organizacji (instytucji), potwierdzający zgodność jej działania lub posiadanych systemów z normami.
Ze względu na poziom rozwoju i mobilność certyfikaty podzielić można na:
 • wewnętrzne - wydawane na zlecenie korporacji przez nią samą lub małą instytucję certyfikującą. Stosowane są tylko do użytku wewnętrznego. Najprostszy rodzaj certyfikatu. Respektowany jedynie przez korporację, na zlecenie której certyfikat został wydany (np. firma wymaga szkolenia i certyfikatu sprzedażowego od wszystkich pracowników. Sama organizuje szkolenie a certyfikat respektowany jest tylko wewnątrz firmy).
 • specyficzne dla danej dziedziny - certyfikaty potwierdzające kompetencje lub spełnienie norm z danej dziedziny, które mogą być wykorzystywane w różnych przedsiębiorstwach (np. pracownik działu IT, posiadający certyfikat będzie mógł posługiwać się nim bez względu na firmę w której pracuje, pod warunkiem, że wykorzystuje ona system określony w certyfikacie).
 • certyfikacja zawodowa - certyfikaty potwierdzające prawo do wykonywania zawodu. Certyfikaty zawodowe podnoszą standardy i zapewniają, że normy i wymagania są spełniane.
Ze względu na jednostkę wydającą certyfikat wyróżnić można:
 • certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;
 • certyfikat wydany przez organizację nieposiadającą akredytacji.


Certyfikaty indywidualne

Certyfikaty indywidualne przyznawane są konkretnej osobie. Należą do grupy certyfikatów potwierdzających posiadanie kompetencji i prawo do wykonywania określonych czynności. Starania o uzyskanie tego rodzaju certyfikatu mogą wynikać z chęci podniesienia kwalifikacji. Decyzję o podjęciu starań związanych z otrzymaniem certyfikatu podejmuje:
 • osoba, która ma otrzymać certyfikat;
 • przełożony (kierownik działu) pracownika, który ma otrzymać certyfikat;
 • pracownik działu HR w firmie, której pracownikiem jest osoba poddająca się procesowi certyfikacji.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 13 października 2015 r.