CFE Przekierowano ze strony: Certified Fraud Examiner ang. Certified Fraud Examiner

CFE - biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, uprawnienie nadawane przez stowarzyszenie ACFE (ang. Association of Certified Fraud Examiners). Stowarzyszenie ACFE jest największą na świecie organizacją zwalczającą oszustwa i głównym dostawcą szkoleń i wykształcenia dotyczących zwalczania oszustw. ACFE posiadający ponad 65 tysięcy członków zmniejsza liczbę oszustw w biznesie na całym świecie zwiększając publiczne zaufanie w uczciwość i obiektywność zawodu. CFEs mają unikalne zdolności, które nie występują w innych dziedzinach lub dyscyplinach; łączą wiedzę zawiłych finansowych transakcji ze zrozumieniem metod, prawa i umiejętności rozstrzygania zarzutu oszustwa. Biegli ds. przestępstw są również szkoleni nie tylko w zrozumieniu jak dochodzi do oszustw, ale również dlaczego.

Spis treści

Wymagania

Aby zostać CFE należy spełnić następujące wymagania:
 • być członkiem ACFE o dobrej reputacji,
 • spełniać minimalne akademickie i zawodowe wymagania,
 • być osobą o wysokich cechach moralnych,
 • zgadzać się przestrzegać miejscowe prawo i kodeks etyki Stowarzyszenia ACFE.

Wymagania akademickie

Osoby ubiegające się o certyfikat CFE muszą posiadać mają co najmniej Licencjat lub jego odpowiednik. Dwa lata doświadczenia zawodowego związanego z oszustwami może zastępować jeden rok na uczelni.

Wymaganie zawodowe

W czasie ubiegania się o certyfikat wymagane są co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie bezpośrednio lub pośrednio związanej z wykrywaniem lub zwalczaniem oszustw. ACFE rozpoznaje następujące dziedziny jako kwalifikujące doświadczenie zawodowe:
 • rachunkowość i audyt,
 • kryminologia i socjologia (jeśli jest związana z oszustwami),
 • dochodzenia ws. przestępstw,
 • zapobieganie stratom (doświadczenie jako Pracownik Ochrony lub jego odpowiednik nie są akceptowane),
 • prawo związane z oszustwami.


Inne doświadczenie może się kwalifikować, jednak jego odpowiedniość musi być wcześniej sprawdzona.

Poświadczenie moralności

Przed przyznaniem certyfikatu ACFE wymaga referencji poświadczających moralny charakter kandydata.

Przestrzeganie kodeksu etycznego

Według strony internetowej ACFE kodeks etyczny określa, że CFE powinien:
 • wykazywać zaangażowanie zawodowe i pilność w wykonywaniu swoich obowiązków,
 • nie angażować się w żadne nieetyczne lub nielegalne zachowania lub jakąkolwiek działalność, która stanowi konflikt interesów,
 • wykazywać najwyższy poziom uczciwości w wykonywaniu wszystkich zadań zawodowych i akceptować tylko te zadania co do których wymagane są kompetencje,
 • stosować się do zgodnych z prawem nakazów sądowych, zeznawać zgodnie z prawdą i bez stronniczości lub uprzedzeń,
 • kierować się dowodami lub innymi dokumentami przy ustalaniu jakiejkolwiek złożonej opinii,
 • nie ujawniać żadnych poufnych informacji bez odpowiedniego uprawnienia,
 • ujawniać całość materiałów sprawy odkrytych w czasie śledztwa,
 • stale dążyć do zwiększenia kompetencji i skuteczności służby zawodowej.


Egzamin

Egzamin CFE składa się z 500 pytań podzielonych na cztery sekcje:
 • badanie przypadków oszustw,
 • kryminologia i etyka,
 • operacje finansowe,
 • aspekty prawne dotyczące oszustw.


Każde pytanie ma limit czasowy 75 sekund, a każda sekcja zawiera 125 pytań.

Egzamin CFE obejmuje cztery obszary:
 • Zapobieganie i przeciwdziałanie oszustwom - sprawdza wiedzę na temat powodów, dla których ludzie popełniają oszustwa i jak można temu zapobiec. Tematy zawarte w tej sekcji zawierają przyczynowość przestępstw, przestępczość tzw. białych kołnierzyków, oszustwa zawodowe, zapobieganie oszustwom, szacowanie ryzyka oszustwa i kodeks etyki ACFE.
 • Transakcje finansowe - sprawdza wiedzę na temat rodzajów nieuczciwych transakcji finansowych mających miejsce w dokumentacjach księgowych. Aby zdać tą sekcję wymagane jest wykazanie wiedzy z takich tematów jak: podstawy rachunkowości i teoria audytu, schemat oszustwa, wewnętrzne kontrole w celu zapobiegania oszustwom i inne sprawy rachunkowe i audytów.
 • Dochodzenia w sprawie oszustw - zawiera pytania w następujących dziedzinach: wywiad, przyjmowanie zeznań, nabywanie informacji z archiwów państwowych, śledzenie nielegalnych operacji, ocenianie oszustw i spisywanie raportów.
 • Aspekty prawne dotyczące oszustw - ma na celu zapewnienie, że znane jest są wszystkie prawne konsekwencje prowadzania dochodzeń ws. oszustw włączając prawo karne i cywilne, zasady postępowania dowodowego, prawa oskarżonego i oskarżyciela oraz kwestie biegłego świadka.


Wybitni CFEsLinki zewnętrzne

Bibliografia

Certified Fraud Examiner na Wikipedii en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.