Centrum kosztów (ITIL) ang. cost centre

Centrum kosztów - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) Jednostka biznesowa lub projekt, do których przypisano koszty. Centrum kosztów nie nalicza opłat za dostarczone usługi. Dostawca usług informatycznych może działać jako centrum kosztów lub centrum zysku.[1]

Uwaga

Niekiedy równoważnie do terminu 'centrum kosztów stosuje się termin miejsce powstawania kosztów.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.