Centrum inwestycji ang. investment center

Centrum inwestycji - ośrodek inwestycji, jednostka w przedsiębiorstwie wydzielona pod względem zużywanego kapitału. W przeciwieństwie do np. centr kosztów i przychodów, gdzie obiektem zainteresowania są jedynie wielkości kosztów lub przychodów, w centrum inwestycji bierze się wszystkie środki wykorzystywane przez to centrum.

Zaletą takiej formy pomiaru efektywności centrum jest to, że wydaje się bardziej kompleksową. Jednakże istnieje ryzyko manipulacji wynikami centrum inwestycji przez menedżerów o krótkowzrocznym podejściu lub też manipulacji dotyczącej minimalnej stopy zwrotu używanej do oceny centrów.

Centra inwestycji są takimi ośrodkami, gdzie menedżerowie są odpowiedzialni za przychody, za koszty oraz mają pewną autonomię w zakresie kształtowania zdolności produkcyjnych poprzez podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących zakupu nowych środków trwałych, takich jak: maszyny, urządzenia, środki transportowe czy budynki. Decyzje inwestycyjne są często podejmowane na wyższym szczeblu, np. dyrektora pionu produktowego, do centrum inwestycji często należy zarząd.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.