Cechy osobowości

Cechy osobowości - względnie stałe, charakterystyczne dla jednostki, zgeneralizowane tendencje do określonych zachowań, emocji i sądów, przejawiających się w różnych sytuacjach. Tak rozumiana cecha ma charakter latentny - nie można jej bezpośrednio zaobserwować, posiada status zmiennej pośredniczącej między bodźcem, a reakcją.

Spis treści

PrzykładyDo cech osobowości należą m.in.:
  • poczucie własnej wartości (niskie lub wysokie) - oznacza korzystną lub niekorzystną postawę człowieka do samego siebie;
  • perfekcjonizm - umotywowane wewnętrznie pragnienie bycia perfekcyjnym;
  • aleksytymia - nieumiejętność wyrażania emocji;
  • brak elastyczności - trudność w dostosowaniu się do zmian.


Teorie cech osobowościTeorie cech osobowości nastawione są na odkrywanie różnic indywidualnych. Rezygnują natomiast z odkrywania mechanizmów osobowości. Badania w tym paradygmacie zmierzają do wyodręnienia za pomocą analizy czynnikowej podstawowych i nieredukowalnych czynników, stworzenia narzędzi do ich pomiaru (testy osobowości) oraz ustalenia korelatów z innymi cechami indywidualnymi.

TwórcyGłówni twórcy teorii cech osobowości to:
  • Gordon Allport;
  • Hans Eysenck (teoria trójczynnikowa: ekstrawersja, neurotyzm, psychotyczność);
  • Raymond Cattell (czynnikowa teoria osobowości, 16 czynników);
  • Paul Costa i Robert McCrae (PMO, Wielka piątka - model pięcioczynnikowy).


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.