CMMI Przekierowano ze strony: Capability Maturity Model Integration ang. Capability Maturity Model Integration

CMMI
model
Zarządzanie dojrzałością
Logo CMMI
WłaścicielCarnegie Mellon University
RozpowszechnianieCMMI Institute
Powstanie2002
Aktualna wersjaCMMI Version 1.3
CertyfikacjaCMMI Institute
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


CMMI - model dojrzałości integrujący opracowane przez SEI modele cząstkowe dotyczące dojrzałości poszczególnych obszarów. Stosując CMMI, użytkownik może wybrać jedno z dwóch możliwych podejść do oceny organizacji: ciągłe lub stopniowe.

Spis treści

Powstanie i rozwój

Niezadowolony z jakości oprogramowania, tworzonego na potrzeby armii, Departament Obrony Narodowej (ang. Department of Defence), zaangażował SEI (ang. Software Engineering Institute), by opracował narzędzie umożliwiające weryfikację dostawców oprogramowania. W 1987 r. powstał pierwotny zarys Capability Maturity Model (CMM), a w 1991 r. SEI opublikował pierwszy oficjalny dokument opisujący model dojrzałości procesowej - SW-CMM v.1.0. - Software Capability Maturity Model. Mimo, że pozwalał on badać dojrzałość organizacji jedynie w zakresie produkcji i dostarczania oprogramowania, był bardzo przydatnym narzędziem. O kilkadziesiąt procent wzrósł odsetek projektów realizowanych w terminie, budżecie i określonych parametrach.

Skutkiem tak pozytywnych efektów było zainteresowanie ze strony sektora prywatnego oraz rozpoczęcie prac przez SEI nad kolejnymi modelami.Efektem tych prac było powstanie SW-CMM v.1. w 1993 r. i kilku nowych narzędzi:
 • Software Acquisition: SA-CMM
 • System Engineering: SE-CMM
 • Integrated Product Development: IPD-CMM
 • Organizational Workforce Capability Development: People CMM, PCMM.


W 1997 r. SEI zainicjował projekt, który pozwalałby na kompleksową ocenę wszystkich obszarów działalności firmy. Po trzech latach powstała pierwsza wersja CMMI-SE/SW v.1.0. integrująca obszar inżynierii systemów informatycznych SE (ang. System Engineering) i produkcję oprogramowania SW (ang. Software Engineering). W efekcie kolejnych sugestii modyfikacji i współpracy z firmami z branży IT wkrótce opublikowano kolejną wersję oznaczoną CMMI-SE/SW/IPPD/SA v.1.1. Model w tej wersji obejmował również zintegrowany rozwój produktów i procesów IPPD (ang. Integrated Product and Process Development) oraz nabywanie oprogramowania SA (ang. Software Acquisition).

W 2006 r. SEI opublikował CMMI for Development v.1.2. oznaczoną jako CMMI-DEV. Model ten jest kolejnym po wersji 1.1. etapem w rozwoju narzędzia, który uwzględnia kolejne sugestie użytkowników. Przede wszystkim uproszczono w nim procedury oceny.

Opis modelu

Obszary Wiedzy

 • SE (ang. System Engineering) - zbiór najlepszych praktyk z obszaru budowania kompleksowych systemów, których zadaniem jest przekształcenie wymagań, potrzeb lub oczekiwań klienta na produkt.
 • SW (ang. Software Engineering) - zbiór najlepszych praktyk z obszaru tworzenia systemów informatycznych i zarządzania nimi.
 • IPPD (ang. Integrated Product and Process Development) - zbiór najlepszych praktyk z obszaru zintegrowanych rozwiązań mających na celu taka współpracę pomiędzy wykonawcami przedsięwzięcia, by spełniało ono potrzeby klienta.
 • SS (ang. Supplier Sourcing) - zbiór najlepszych praktyk z obszaru wyboru dostawców, zarządzania dostawcami i kontraktami.

Podejścia

Stosując CMMI, użytkownik może wybrać jedno z dwóch możliwych podejść do oceny organizacji:
 • podejście ciągłe (ang. continuous representation) - poziom umiejętności dla każdego obszaru procesowego ocenia się osobno. System oceny doskonalenia procesów w organizacji opiera się na sześciu poziomach umiejętności:
  • Poziom 0 - niekompletny (ang. Incomplete)
  • Poziom 1 - wykonywany (ang. Performed)
  • Poziom 2 - zarządzany (ang. Managed)
  • Poziom 3 - zdefiniowany (ang. Defined)
  • Poziom 4 - zarządzany ilościowo (ang. Quantitavely Managed)
  • Poziom 5 - optymalizujący (ang. Optimizing)
 • podejście stopniowe (ang. taged representation) - umożliwia kompleksową ocenę dojrzałości całej organizacji. System oceny opiera się na pięciu poziomach dojrzałości:
  • Poziom 1 - wstępny (ang. Initial)
  • Poziom 2 - zarządzany (ang. Managed)
  • Poziom 3 - zdefiniowany (ang. Defined)
  • Poziom 4 - zarządzany ilościowo (ang. Quantitavely Managed)
  • Poziom 5 - optymalizujący (ang. Optimizing)

Elementy składowe CMMI

Zarówno w przypadku podejścia stopniowego, jak i ciągłego można wyróżnić następujące elementy składowe CMMI:[1]
 • obszary procesowe (ang. process areas) - sieć powiązanych praktyk
 • elementy wymagane (ang. required):
  • cele szczegółowe (ang. specific goals) - stwierdzenia opisujące stan, związane z konkretnym obszarem procesowym
  • cele ogólne (ang. generic goals) - stwierdzenia opisujące stan, związane z poziomem umiejętności i odnoszące się do wielu obszarów procesowych
 • elementy zalecane (ang. expected):
  • praktyki szczegółowe (ang. specific practices) - opis działania związany z celem szczegółowym, a więc konkretnym obszarem procesowym
  • praktyki ogólne (ang. generic practices) - opis działania związany z celem ogólnym, a więc wieloma obszarami procesowymi
 • elementy informacyjne (ang. informative):
  • sub-praktyki (ang. subpractices) - szczegółowe opisy działań wspomagających osiągnięcie szczegółowej lub ogólnej praktyki
  • typowe produkty pracy (ang. typical work products) - opisy przykładowego wyniku zastosowania danej praktyki szczegółowej
  • rozszerzenia dyscyplin (ang. discipline amplifications) - specyficzne rodzaje uwag, które są istotne dla Całego Obszaru Wiedzy
  • opisy praktyk ogólnych (ang. generic practice elaborations) - szczegółowe instrukcje przypisane do danego obszaru procesowego informujące w jaki sposób dana praktyka ogólna ma bć wdrożona w danym obszarze procesowym
  • uwagi (ang. notes) - informacje uzupełniające, zawierające szczegółowe wytyczne i detale związane z danym elementem, sugestie. Może być przypisana do każdego elementu modelu
  • referencje (ang. references) - wskazówki informujące, gdzie należy szukać bardziej szczegółowych informacji dotyczących danego elementu modelu.
Rys. Konstrukcja CMMI[2]


Ocena organizacji przy pomocy CMMI

Ze względu na złożoność procesy oceny najczęściej realizuje się ją na drodze projektu. Pierwszym najważniejszym krokiem jest, pozwalającym rozpocząć projekt oceny jest upowszechnienie wiedzy o CMMI w organizacji. Dopiero gdy model jest zrozumiany, a związana z nim idea ciągłego doskonalenia zaakceptowana, można przystąpić do planowania samej oceny. Sugerowane jest skorzystanie z modelu IDEAL - Inicjowanie (ang. Initiating), Diagnoza (ang. Diagnosing), Ustanowienie (ang. Establishing), Działanie (ang. Acting), Uczenie (ang. Learning).

SEI opracował Appraisal Requirements for CMMI, który precyzyjnie określa, w jaki sposób organizacja może dokonać oceny swojej dojrzałości przy użyciu CMMI. Wyróżnia on trzy klasy oceny:
 • Klasa A - efektem jest uzyskanie oficjalnego certyfikatu SEI, potwierdzającego dany poziom dojrzałości organizacji lub poziom umiejętności. Wiąże się z poniesieniem dużych nakładów i czasu (proces oceny trwa ponad 100 dni).
 • Klasa B - koszty ewaluacji są znacznie mniejsze, ale nie ma możliwości uzyskania oficjalnego potwierdzenia.
 • Klasa C - przeważnie ma charakter pilotażowy, angażuje niewielkie zasoby, jednak wiarygodność wyniku oceny jest niewielka.
Szczegółowe warunki dla każdej klasy zawiera opracowany przez SEI Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement.

Niezależnie od klasy oceny, proces ewaluacji obejmuje sześć etapów:
 • Etap 1 - zdefiniowanie celów i zadań
 • Etap 2 - informowanie zespołu
 • Etap 3 - ocena sytuacji bieżącej
 • Etap 4 - priorytetyzacja
 • Etap 5 - wdrożenie
 • Etap 6 - zamknięcie


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.