CAPEX ang. capital expenditures

CAPEX (wydatki inwestycyjne) – typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony, gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich użyteczności, a przez to także ich wartości. Ten typ wydatków jest ponoszony w celu utrzymania lub zwiększenia zakresu działalności przedsiębiorstwa. Są to nie tylko wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu, mogą obejmować np. naprawę dachu czy budowę nowej fabryki.

Spis treści

Zastosowanie

CAPEX jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w ramach zakupu lub zwiększenia użytecznościaktywów takich jak sprzęt do produkcji, budynki przemysłowe czy inne nieruchomości. W przypadku gdy CAPEX oznacza poważną decyzję finansową dla przedsiębiorstwa, wydatek ten musi zostać przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub na specjalnym spotkaniu członków zarządu przedsiębiorstwa.

Zasady

Z punktu widzenia zasad podatkowych, CAPEX jest wydatkiem, który nie może zostać odliczony od podatku w roku, w którym jest poniesiony. Podstawową zasadą jest to, że jeżeli zwiększona w wyniku wydatku użyteczność Aktywa jest dłuższa niż rok podatkowy, wtedy musi on zostać skapitalizowany. CAPEX nie są wliczane do Kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Koszty związane z wydatkiem są później amortyzowane zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji. Tylko te raty amortyzacyjne mogą zostać odliczone od podatku.

Zgodnie z powyższym, CAPEX tworzy lub zwiększa wartość aktywa i determinuje wysokość podatku w przypadku sprzedaży lub przekazania aktywa.

Do wydatków typu CAPEX zaliczane są sumy wydane na:
  • zakupy aktywów trwałych, także niematerialnych,
  • naprawy posiadanych aktywów w celu zwiększenia ich użyteczności,
  • modernizacje posiadanych aktywów,
  • przygotowanie aktywów do wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa,
  • adaptowanie nieruchomości lub aktywa do innego użytku,
  • rozpoczęcie nowej działalności lub przejęcie innego przedsiębiorstwa.


CAPEX a OPEX

Pojęciem powiązanym z CAPEX jest OPEX (ang. operating expenditures) który odnosi się do Kosztów operacyjnych czyli związanych z utrzymaniem produktu czy systemu. Przykładowo zakup serwerów i oprogramowania to CAPEX, natomiast wydatki na szkolenia czy zakup aktualizacji oprogramowania to OPEX.

Oto podstawowe różnice pomiędzy CAPEX a OPEX:

CAPEX OPEX
Definicja: Typ wydatków tworzących przyszłe korzyści. Wydatek inwestycyjny jest ponoszony gdy przedsiębiorstwo przeznacza środki na zakup aktywów lub na zwiększenie ich użyteczności, a przez to także ich wartości. Typ wydatku, który odnosi się do kosztów operacyjnych czyli związanych z utrzymaniem produktu czy systemu.
Inne nazwy: Wydatki inwestycyjne (ang. capital expenditures, capital expenses). Wydatki operacyjne (ang. operating expenditures, operating expenses, revenue expenditures).
Traktowanie pod względem podatkowym: Nie jest wliczany do kosztów prowadzenia działalności i nie może być w pełni odliczony od podatku w okresie, w którym został poniesiony. Odpisaniu od podatku podlegają dopiero raty amortyzacyjne związane z aktywem, na rzecz którego wydatek został poniesiony. Jest traktowany jako koszt prowadzenia działalności i może zostać w pełni odliczony od podatku.
Traktowanie w rachunkowości: Wydatki ponoszone w związku z samymi aktywami. Wydatki związane z procesami użytkowania aktywów.
Znaczenie w zarządzaniu nieruchomościami: Wydatki ponoszone na zakup lub dostosowanie nieruchomości w celu osiągania korzyści. Wydatki związane z utrzymywaniem i użytkowaniem nieruchomości.
Przykłady: Zakup sprzętu produkcyjnego, zakup patentów, dostosowanie nieruchomości na potrzeby procesu produkcyjnego, naprawa maszyny, modernizacja maszyny. Wynagrodzenia, wydatki na utrzymanie maszyn, wydatki na media.


Uwagi

W języku polskim używa się odpowiedników: koszty (utrzymania) i nakłady (inwestycyjne). Pojęcia te mają znaczenie przy prowadzeniu księgowości, albowiem nakłady nie są wliczane do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, odliczana jest jedynie rata amortyzacyjna. Przykładowo zakup kserokopiarki to CAPEX, natomiast roczne wydatki na papier czy toner to OPEX.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.