Business Intelligence

Business Intelligence (BI, Inteligentne Systemy Wspomagania Biznesu) – zdolność organizacji do przekształcenia całego jej potencjału w wiedzę, a dokładniej danych w informacje, a informacji w wiedzę. W ten sposób powstają ogromne ilości informacji, które mogą prowadzić do powstania nowych możliwości dla organizacji. Ich identyfikacja i wdrożenie odpowiedniej strategii może zapewnić korzyści związane z konkurencyjnością na rynku oraz długotrwałą stabilnością w przemyśle organizacji. Celem BI jest m.in. wspieranie procesu podejmowania decyzji, a także inteligentne badanie, agregacja oraz wielowymiarowa analiza danych pochodzących z wielu źródeł (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych).

Spis treści

Historia

W 1958 roku, Hans Peter Luhn, pracownik naukowy IBM, użył terminu business intelligence. Zdefiniował on inteligencję jako "zdolność do pojmowania związku między przedstawionymi faktami w taki sposób, aby podjąć działanie w kierunku postawionego celu"[1]

Termin business intelligence we współczesnym znaczeniu jest prawdopodobnie efektem ewolucji systemów wsparcia procesów decyzyjnych. W późnych latach 80. XX wieku, BI znalazło się w centrum zainteresowania. W 1989 roku Howard Dresner, analityk badawczy z Gartner, spopularyzował pojęcie business intelligence jako określenie zbiorowe opisujące zbiór koncepcji i metod służących do poprawy podejmowania decyzji biznesowych z użyciem systemów opartych na faktach. Już w latach 90. XX wieku rozpowszechniło się użycie tego terminu.

Działanie

System BI generuje standardowe raporty lub wylicza kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa, na podstawie których stawia się hipotezy. Następnie weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych "przekrojów" danych. Do tego służą różnego rodzaju narzędzia analityczne (np. OLAP, Eksploracja danych).

BI a hurtownie danych

Głównym elementem systemów BI jest hurtownia danych, która gromadzi dane historyczne o różnym poziomie zagregowania. Efektywne eksploatowanie narzędzi BI jest mocno uzależnione właśnie od utworzenia hurtowni danych, które pozwala na ujednolicenie i powiązanie danych zgromadzonych z różnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Utworzenie hurtowni danych zwalnia systemy transakcyjne od tworzenia raportów i umożliwia równoczesne korzystanie z różnych systemów BI.

Odmiany

Najczęściej spotykane odmiany systemów zaliczanych do BI to:

Cele technologii BI

Powszechne funkcje technologii stosowanej w BI to m.in.:

BI jako narzędzie dla menedżerów

Business Intelligence stanowi narzędzie menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. Dla menedżerów "liniowych", którzy oczekują informacji o aktualnym stanie procesów, przeznaczone są rozwiązania Business Activity Monitoring (BAM) umożliwiające przetwarzanie napływających na bieżąco danych. Techniki prezentacyjne dobierane są odpowiednio do potrzeb użytkownika. W celu uniknięcia konieczności przeglądania gąszczu liczb, wizualizacja stanu aktualnego realizowana jest w postaci obrazkowej. Kokpit menedżerski (ang. management dashboard) to atrakcyjny sposób prezentacji wyników – wizualizacja danych i raportów w postaci podobnej do pulpitów sterowniczych. Do BI zalicza się również rozwiązania podejmujące decyzje na podstawie zadanych algorytmów postępowania. Są to wbudowane w systemy transakcyjne funkcje automatycznego reagowania na stwierdzone zaszłości, np. wysłanie klientowi zawiadomienia o wykonaniu zamówienia, lub wygenerowanie zamówienia po stwierdzeniu obniżenia zapasu materiału poniżej wyznaczonego minimum (tego rodzaju działania z reguły realizowane są za pomocą systemów EDI).

Zastosowanie w organizacji

Business intelligence można zastosować w celach takich jak:
  • pomiar - program, który tworzy m.in.Benchmarking (dzięki któremu liderzy biznesowi są informowani o postępach w osiąganiu celów);
  • analiza - program budujący procesy ilościowe, dzięki któremu można podejmować optymalne decyzje;
  • zarządzanie wiedzą.


Skuteczne wdrożenie BI

Przed wdrożeniem rozwiązań BI, warto wziąć pod uwagę różne czynniki, m.in.:
  • poziom zaangażowania i finansowania projektu ze strony wyższej kadry kierowniczej - najważniejsze kryterium, ponieważ wsparcie w wyższej kadrze kierowniczej będzie pomocne w pokonywaniu;
  • poziom potrzeb biznesowych dla implementacji BI - trzeba je ocenić przed podjęciem decyzji o implementacji BI (szczególnie możliwe korzyści i straty);
  • ilość i jakość dostępnych danych biznesowych - bez dostępu do odpowiednich danych wdrożenie BI się nie uda.


Wady

Niebezpieczeństwa stosowania BI:
  • oczekiwanie od systemu BI prostych, jednoznacznych odpowiedzi, a nawet wskazania "jedynie słusznego rozwiązania", co jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania;
  • tendencyjna prezentacja danych, niezamierzona – wynika z ignorancji użytkowników w zakresie rygorów statystyki.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.