BiSL Przekierowano ze strony: Business Information Services Library ang. Business Information Services Library

BiSL
Framework
Zarządzanie IT
Logo BiSL
WłaścicielASL BiSL Foundation
RozpowszechnianieASL BiSL Foundation
Powstanieluty 2005 r.
CertyfikacjaAPMG International
SpołecznośćASL BiSL Foundation
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


BiSL - framework wykorzystywany w procesach zarządzania informacjami, koncentrujący się na rozwoju praktyk, stosowanych do owego kierowania systemami informatycznymi, dokumentacją, umowami, kontraktami organizacji biznesowej. BiSL jest standardem rodem z domeny publicznej od 2005 r. i służy przede wszystkich jako wsparcie przy wykorzystywaniu systemów informatycznych w procesach biznesowych, operacyjnej kontroli IT oraz jako narzędzie zarządzania informacjami. Standard jest stale uzupełniany o opisy procesów i nowe dobre praktyki, dostępne na stronach ASL BiSL Foundation. Standard ten jest bardzo blisko związany ze standardami ASL oraz ITIL. Różnica między standardami polega na tym, że o ile ASL czy ITIL skupiają się na dostawczej stronie usług IT, o tyle BiSL koncentruje się na zagadnieniach związanych z popytem, wynikających z organizacji/charakteru klienta.

Spis treści

Rozwój standardu

Próby znalezienia uporządkowanej metody odczuwania potrzeb klienta i wytyczenia im ról w zakresie zarządzania usługami IT ma swoje korzenie już w latach 80. XX wieku. Pomimo jednak, że dostawcy usług IT starali się sprostać oczekiwaniom klientów, ich potrzeby nadal nie były zaspokojone. Dało to impuls do znalezienia sposobów aktywizacji klientów w całym obszarze zarządzania IT. Wiele firm będących klientami firm dostawczych nie miało pojęcia o swojej ważnej roli w tych procesach i uzależniało się od dostawców usług IT, którzy mieli umieć z łatwością interpretować ich potrzeby. Rychło stało się oczywiste, że udział klientów jest kluczowym czynnikiem dla efektywnego podnoszenia zysków poprzez IT.

W odpowiedzi na potrzebę stworzenia standardu opisującego zaangażowanie klientów został stworzony standard BiSL. Framework zaprojektowali ludzie z firmy PinkRocade, jednej z najstarszych holenderskich firm IT, a obecnie części Getronics. Między rokiem 1998 a 2004 powstało kilka artykułów dotyczących tego zagadnienia. W roku 2005 powstała książka, za sprawą której, standard przeszedł do domeny publicznej. Niebawem framework przejęło ASL Foundation. Obecnie organizacjami, które korzystają z BiSL są m.in. Fortis UWVm LogicaCMG, EXIN czy Ministerstwo Obrony w Holandii.

Zastosowanie

BiSL jest skierowane do osób związanych zarówno z kierownictwem organizacji, jak i do grup specjalistów, którzy chcą rozwinąć procedury wsparcia procesów biznesowych, poprzez zwiększenie wydajności systemów zarządzania informacjami biznesowymi. Systemy zarządzania informacjami biznesowymi opisują z kolei to jak organizacje mogą zwiększyć wartość firmy z perspektywy biznesowej poprzez odpowiednie rozmieszczenie i wykorzystanie systemów informatycznych. Zarządzanie popytem, zarządzanie informacjami czy kontrola operacyjna IT są tymi zagadnieniami, które podlegają owym systemom. BiSL głównie skupia się na zagadnieniach związanych z automatyzacją administracji popytu, w kontekście IT.

W Holandii BiSL stał się bardzo szybko standardem branży informatycznej dla zarządzania systemami informacyjnymi. Szacuje się, że obecnie standard stosowany jest w około 1500 firmach, a tylko pomiędzy 2005 i 2006 rokiem liczba osób, który przeszło kurs i zdobyło związany z BiSL certyfikat, wyniosła ponad 1800 osób. Od 2006 roku rośnie z kolei zainteresowanie standardem w innych krajach.

Cele

Ogólnym celem BiSL jest zbudowanie trwałych relacji między procesami biznesowymi i IT oraz pomiędzy procedurami operacyjnego administrowania informacjami biznesowymi i mechanizmami zarządzania informacjami. Standard oferuje wsparcie dla rozwoju tych procesów oraz pomaga w uniformizacji słownika. Umożliwia to specjalistom oraz całym organizacjom wymianę dobrych praktyk oraz wzajemne uczenie się. Podstawowe cele BiSL można ująć w kilka punktów. Celami tymi jest uzyskanie:
 • odpowiedniego wsparcia IT dla procesów biznesowych
 • znacznego wsparcia ze strony końcowych użytkowników, którzy korzystają z systemów informacyjnych, zarówno podczas rutynowych operacji, jak i po implementacji wszelkich większych lub mniejszych zmian do owych systemów
 • wystarczającej kontroli nad wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami IT
 • odpowiedniego bilansu kosztów i zysków związany z systemami informacyjnymi
 • mechanizmów adaptacji informacji do zmieniających się potrzeb biznesowych, procesów czy całego środowiska biznesowego


Struktura

Model BiSL zawiera siedem klastrów procesów, trzy na poziomie operacyjnym, jeden na poziomie taktycznym i trzy na poziomie strategicznym:
 • Poziom strategiczny
  • Opracowanie strategii I-organizacji (ang. Develop I-organization strategy) - organizacja wszystkich interesariuszy zaangażowanych zarządzanie systemami informatycznymi. Obejmuje komunikację, koordynowanie działań, kierowanie nimi oraz wdrażania struktur oraz metod stosowanych przez różnych ludzi/działy/partie zaangażowanych w proces podejmowania decyzji w zakresie zabezpieczenia informacji.
  • Dopasowanie strategiczne (ang. Strategic alignment) - proces koordynacji wszystkich zainteresowanych stron oraz planowanie wykorzystania różnych pomocniczych elementów.
  • Opracowanie strategii informacyjnej (ang. Develop information strategy) - wykorzystanie procesów biznesowych, środowiska firmy oraz całej technologii w celu stworzenia ogólnej wizji stanu informacji w przyszłości.


 • Poziom taktyczny - Procesy zarządzania (ang. Management processes); jest to proces pomocniczy, służący jako pomost pomiędzy procesami strategicznymi a operacyjnymi. Proces ten zapewnia wszechstronne podejście do zarządzania implementacją zabezpieczeń informacji. Obejmuje on takie czynności jak:
  • planowanie rama czasowych, potencjału wykonawczego
  • określenie efektywności kosztowej
  • ustalenie potrzeb i popytu
  • opracowanie kontraktów i umów o poziomie usług


 • Poziom operacyjny
  • Zarządzanie używaniem (ang. Use management) - proces ma na celu zapewnienie optymalnego, stałego wsparcia dla ważnych procesów biznesowych. Procesy zarządzania powinny się z kolei skupić na wsparciu klienta w zakresie zabezpieczenia informacji, operacyjnego kierowania dostawcami IT czy danami operacyjnymi.
  • Procesy podłączania - poziom operacyjny (ang. Connecting processes - operational level) - proces podejmowania decyzji jakie zmiany i kiedy powinny zaimplementowane.
  • Zarządzanie funkcjonalnością (ang. Functionality management) - proces uporządkowania i wykonania zmian w zakresie zabezpieczenia informacji.
Znaczenie dla IT

Przez kilka ostatnich lat wzrosło zainteresowanie zarządzaniem informacjami biznesowymi. Jest to spowodowane głównie:
 • wzrostem znaczenia procedur dostarczania informacji - procesy biznesowe i udostępnianie informacji to zagadnienia coraz bardziej ze sobą splecione
 • wzrastającą liczbą sytuacji gdy usługi IT są elementem outsourcingu - gdy usługi IT pochodzą od firm zewnętrznych rośnie ze strony organizacji potrzeba kontroli popytu, kosztów realizacji potrzeb firmy czy ustalenia długoterminowej wizji zapewnienia dostępu do informacji
 • ciągłymi zmianami w organizacjach - ciągłe zmiany wymagają odpowiednich proceder monitorowania powiązań między biznesem a IT
 • różnymi potrzebami, różnych interesariuszy - wiele firm zawiera wiele różnych działów, jednostek biznesowych czy oddziałów korzystających ze wspólnej infrastruktury IT oraz odpowiednich systemów i aplikacji. Jednakże odmienne działy mają często różnorodne potrzeby.


Wady i zalety

Zalety:
 • Wysokiej jakości wsparcie procesów biznesowych dzięki zapewnieniu odpowiednich informacji
 • Wysokiej jakości wsparcie dla użytkowników końcowych dzięki zapewnieniu odpowiednich informacji
 • Lepsze zarządzanie i kontrola dostawców usług informatycznych
 • Odpowiedni stosunek ceny usług dostarczenia informacji do ich jakości
 • Większe możliwości przewidywania zmian organizacji użytkownika, procesów biznesowych oraz środowiska danej organizacji
 • Podejście komplementarne do ITIL


Wady:
 • Stosunkowo młody standard i tym samym mało znany
 • Utrudniony proces standaryzacji terminologii
 • Brak jasno sprecyzowanych mechanizmów implementacji


Zobacz też

Linki zewnętrzne

BiSL Official Web Site

Bibliografia

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.